gazduire site  
Masuratori topografie realizate de experti cadastru autorizati
Masuratori topografice, 
lucrari cadastru si intabulare terenuri Lucrari cadastru si masuratori terenuri,
apartamente, case, vile Expertize, masuratori, trasari constructii 
efectuate de experti autorizati
Masuratori topografie, cadastru, geodezie Home lucrari-cadastru.ro Lucrari cadastru si intabulare Topografie si masuratori topografice Intrebari si informatii utile Legislatie cadastru, topografie, geodezie, intabulari Contact experti cadastru

 

Legislatie cadastru si topografie

Versiunea HTML

Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Decret lege nr. 115 din 1938 privind unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

HG nr. 1210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI

Versiunea PDF:

cadastru-legislatie H.G. nr. 869 din 2005
cadastru-legislatie Legea 247
cadastru-legislatieLegea nr. 247 din 2005 - Titlul XII
cadastru-legislatie Legea nr 7 modificari si completari
cadastru-legislatie HG nr. 1210 din 2004 privind organizarea si functionarea ancpi
cadastru-legislatie Legea nr. 78 din 2002
cadastru-legislatie Decret lege nr. 115 din 1938 privind unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
cadastru-legislatie Legea nr.499 din 2004 privind aprobarea oug nr.41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7
cadastru-legislatie OG nr. 10 din 2000 privind activitatea persoanelor fizice si juridice autorizate
cadastru-legislatie OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7
cadastru-legislatie OUG nr. 70 din 2001 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

OG nr. 10 din 2000 privind activitatea persoanelor fizice si juridice autorizate

 

 

Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Lege nr. 7/1996

din 13/03/1996

Versiune actualizata la data de 20/11/2004

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

___________

Text actualizat pana la data de 20.11.2004 avandu-se in vedere urmatoarele acte:

- O.U.G. nr. 70/2001

- Legea nr. 78/2002

- O.U.G. nr. 41/2004

- Legea nr. 499/2004.

- A se vedea si O.U.G. nr. 291/2000 care prin art. 10, pct. 2 induce modificari in prezentul act in

ceea ce priveste organizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

- Potrivit art. VIII din O.U.G. nr. 41/2004, in cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori

se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta,

trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le

inlocuiesc, cu exceptia sintagmei "cadastru de specialitate", care se redefineste ca "sistem

informational specific domeniului de activitate".

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I

Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

__________

Denumirea Titlului I a fost modificata prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 41/2004.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica

si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri

cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,

indiferent de destinatia lor si de proprietar.

(2) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

(3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu sau fara constructii.

Art. 2. - (1) Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale:

comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

(2) Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte

bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale,

precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;

c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de

alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;

d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor

fiscale ale contribuabililor.

Art. 3. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in

continuare Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in

domeniu, aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului

National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de

la Ministerul Justitiei.

(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si

publicitate imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin

reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului

Bucuresti si a birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. In circumscriptia fiecarei

judecatorii se infiinteaza cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de

Cadastru si Publicitate Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale

judecatoriilor.

(3) Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, C artografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca

unitate cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de

Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

(4) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand

reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala,

dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de

administratie.

(5) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de

ministrul administratiei si internelor.

(6) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale

directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei

Nationale, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(7) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului de credite si

reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat prin

Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 4. - Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 41/2004.

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de cadastru

Art. 5. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

a1) coordoneaza, controleaza si executa, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie,

fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;

b) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate conform

progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului;

c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de cadastru;

d) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului

unitar de cadastru;

e) asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea,

completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

f) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente

cartografice necesare uzului public;

g) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii

statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;

h) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate.

i) Abrogata;

j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor

prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale

Legii nr. 169/1997.

k) avizeaza expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si

cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la

instantele de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de catre specialisti in domeniu ai

oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;

l) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorla lte persoane interesate;

m) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

n) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si lit igii

judiciare in legatura cu bunul imobil;

o) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

___________

- Literele i) si j) au fost introduse prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 70/2001.

- Litera a) a fost modificata prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 41/2004.

- Litera i) a fost abrogata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 41/2004.

- Literele a1 si k)-o) au fost introduse prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost

modificat prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 6. - (1) Atributiile si raspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si ale

Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin

regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general

al Agentiei Nationale.

(2) Receptia lucrarilor tehnice de cadastru, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in

conditiile art. 5 lit. c), se realizeaza de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie.

(3) In cadrul oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie se organizeaza si functioneaza

baza de date a cadastrului.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 41/2004.

Art. 7. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii

executa, cu mijloace proprii, lucrari de cadastru, geodezice, gravimetrice, topografice,

fotogrammetrice si cartografice necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, precum si altor

nevoi proprii, conform normelor tehnice ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 8. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii si ordinea publica se pastreaza,

dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de

Informatii.

Art. 9. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor

subordonate se asigura integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A., fiind incluse

in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depasi

30% din valoarea taxei notariale de timbru.

(4) Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si

pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul

protocolului de colaborare.

(5) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si

internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

(6) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

(7) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de

specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare

domeniului sau de activitate.

(8) Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

(9) Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

(10) Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

(11) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga

responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin

imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte

acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate

anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de

la Ministerul Justitiei.

(12) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat prin

Legea de aprobare nr. 499/2004.

CAPITOLUL III

Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru

Art. 10. - (1) Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de

masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de

folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.

(2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de

folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.

(3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza

actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.

Art. 11. - (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile

tehnice de cadastru constau in:

a) stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-

teritoriale respective; b) marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitat ilor, potrivit

legii;

c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza

posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul

fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si

proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti,

precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica,

pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor,

incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;

d) inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietarii si/sau posesorii

invecinati;

e) masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.

(2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraselor si municipiilor,

precum si limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de catre comisia stabilita in

acest scop prin ordinul prefectului. Din comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local,

delegatul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si, dupa caz, delegatul directiei

generale amenajarea teritoriului si urbanism.

Art. 12. - (1) Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor intocmi la

nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al parcelelor;

b) indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;

c) registrul cadastral al proprietarilor;

d) registrul corpurilor de proprietate;

e) fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta;

f) planul cadastral.

(2) Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea

lucrarilor de cadastru, sa admita, in conditiile legii, amplasa rea, pe sol sau pe constructii, a semnelor

si semnalelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora.

(3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile

echipamentelor de prelucrare automata a datelor, cu efect juridic echivalent.

(4) Primarii localitatilor au obligatia sa asigure delegatilor cadastrali birouri, spatii de cazare

contra cost, sprijin in angajarea sezoniera a personalului auxiliar pentru efectuarea masuratorilor pe

teren si sa instiinteze, prin afisare sau prin alte mijloace de publicitate, pe proprietarii de bunuri

imobile sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa

se prezinte personal sau prin mandatari pentru a da lamuriri privitoare la identificarea si marcarea

limitelor proprietatilor. Daca proprietarii sau mandatarii acestora nu se prezinta, marcarea si

identificarea limitelor se pot face si in lipsa acestora.

(5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele

obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului si se introduc in

baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarei parcele se aduc la cunostinta proprietarilor.

(6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate pot fi prezentate de proprietari in

scris, in termen de 60 de zile de la comunicare, oficiului judetean de cadastru, geodezie si

cartografie. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul judetean de

cadastru, geodezie si cartografie pot face plangere la instanta judecatoreasca competenta, conform

legii.

Art. 13. - (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale,

referitoare la terenurile si constructiile din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase

si municipii - si se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

(2) Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii

evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara.

(3) Planurile si registrele cadastrale se tin la zi, in concordanta cu situatia de pe teren, in baza

cererilor si comunicarilor facute potrivit legii, precum si prin intretinerea lucrarilor de cadastru, cu o

periodicitate de cel mult 6 ani, cand se va parcurge in mod obligatoriu intregul teritoriu administrativ

si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor cadastrale cu situatia reala din teren si se vor

inregistra toate elementele modificatoare.

(4) Studiile pedologice necesare elaborarii partii economice a cadastrului de specia litate se

actualizeaza cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani. Pe

parcelele de teren unde s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare sau au avut loc procese de

degradare ori de poluare a solului, actualizarea se poate face ori de cate ori este cazul.

(5) Actualizarea cadastrelor de specia litate prevazute in prezenta lege se face conform specificului

fiecarui domeniu in parte.

Art. 14. - (1) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza valoarea

economica a bunurilor imobile, potrivit legii.

(2) Oficiul Na tional de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene din subordinea sa,

precum si titularii cadastrelor de specialitate au obligatia de a furniza organelor Ministerului

Finantelor evidentele necesare impunerii contribuabililor.

Art. 15. - Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice

nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza

de catre unitati specializate, sub coordonarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 16. - In lucrarile de cadastru general terenurile se impart din punct de vedere al destinatiei si

al categoriei de folosinta, conform prevederilor legale.

Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute

lucrarile de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori

juridice autorizate.

___________

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 70/2001, astfel cum a fost modificat prin

Legea de aprobare nr. 78/2002.

Art. 18. - Unitatile de specialitate sau, dupa caz, agentii economici care detin sau executa, pentru

nevoile proprii, planuri topografice utilizabile si la lucrarile de cadastru general sunt obligate sa puna

la dispozitie gratuit oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie copiile de pe acestea sau,

dupa caz, planurile originale pe termen determinat.

Art. 19. - Modul de avizare si de receptie a lucrarilor de cadastru general se stabileste de catre

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Titlul II

Publicitatea imobiliara

CAPITOLUL I

Evidenta cadastral-juridica

Art. 20. - (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are

ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi

teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru

imobilele situate in raza de activitate a acestora.

1 Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este

(1 )

in responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

2 Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de catre

(1 )

Agentia Nationala. Candidatii trebuie sa fie licentiati ai unei facultati de drept acreditate si sa aiba o

vechime de cel putin 5 ani in activitatea juridica.

3 Prin exceptie de la prevederile alin. 12, pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi

(1 )

numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara care nu indeplinesc conditiile de studii, dar

au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.

4 Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.

(1 )

5 In cadrul Agentiei Nationale se va infiinta Directia de publicitate imobiliara care va coordona

(1 )

activitatea birourilor de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in

vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.

(2) Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinand aceluiasi

proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara.

(3) Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati, apartinand unui proprietar,

formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara.

(4) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati

alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al a cestui teritoriu, ce se tine de

catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul

respectiv.

(5) Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a

imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicand numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al

cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se

vor pastra cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor

sau faptelor juridice supuse inscrierii.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 41/2004.

- Alineatele (11)-(15) au fost introduse prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost

modificat prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 21. - (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in

care este situat imobilul, precum si din trei parti:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:

a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;

b) suprafata terenului, categoria de folosinta si, dupa caz, constructiile;

c) amplasamentul si vecinatatile;

d) valoarea impozabila.

B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea

inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;

c) stramutarile proprietatii;

d) servitutile constituite in folosul imobilului;

e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la

proprietate;

f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii

funciare, cu privire la inscrierile facute.

C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si

sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit,

ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3

ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la

drepturile reale inscrise in aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta

parte.

(2) Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si

pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte

juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.

Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in

cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai daca acel act s-a

incheiat in forma autentica.

(2) Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi rea le se va face in temeiul

actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting

la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea

titularului lor.

(3) Hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, sau, in cazuri anume prevazute de lege,

decizia autoritatii administrative va inlocui actul prevazut la alin. 1 si 2.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 41/2004.

Art. 23. - Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca

legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale.

Art. 24. - Inscrierea unui drept se poate efectua numai:

a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra

caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;

b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se

cer deodata.

Art. 25. - Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui

imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor

succesive o data cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor

juridice pe care se intemeiaza inscrierile.

Art. 26. - Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si dupa ce dreptul

mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste

obligatii.

Art. 27. - (1) Inscrierile in cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii

cererii.

(2) Ordinea inregistrarii cererii va determina rangul inscrierii.

Art. 28. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi rea le sunt opozabile fata de terti, fara

inscrierea in cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune.

Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul intelege sa dispuna de ele.

(2) In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice

persoana, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti.

Art. 29. - (1) Cel care a transmis sau a constituit, in folosul altuia, un drept real asupra unui

imobil, este obligat sa predea inscrisul translativ sau constitutiv al dreptului, pentru inscrierea in

cartea funciara, daca acest inscris este in posesia sa si este singurul exemplar doveditor, afara de

cazul in care s-a procedat, din oficiu, la inscriere.

(2) In cazul in care cel obligat refuza predarea inscrisului, se va cere instantei judecatoresti sa

dispuna inscrierea.

Art. 30. - Dobanditorul anterior poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang

preferential fata de inscrierea efectuata la cererea unui tert, care a dobandit ulterior imobilul cu titlu

gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului.

Art. 31. - Inscrierea provizorie in cartea funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi afectate

de o conditie suspensiva sau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva

si irevocabila.

Art. 32. - (1) Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de

inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.

(2) Justificarea unei inscrieri provizorii isi intinde efectul asupra tuturor inscrierilor care s-au facut

conditionat de justificarea ei; nejustificarea unei inscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat,

radierea ei si a tuturor inscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea acesteia.

Art. 33. - (1) Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real, in conditiile prezentei legi, in

folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit

cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul.

(2) Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.

Art. 34. - Cuprinsul cartilor funciare se considera exact, in folosul acelei persoane care a dobandit,

prin act juridic cu titlu oneros, un drept real, daca in momentul dobandirii dreptului n-a fost inscrisa

in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau daca nu a cunoscut, pe alta

cale, aceasta inexactitate.

Art. 35. - (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu

situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni,

susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

Art. 36. - Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara, daca

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:

1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul inscris a fost gresit calificat;

3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului

juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;

4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Art. 37. - (1) Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in

fond, va fi imprescriptibila.

(2) Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau

legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-

a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond

nu s-a prescris mai inainte.

Art. 38. - (1) Actiunea in rectificare, intemeiata pe prevederile art. 36 pct. 1-4, isi va produce

efectele fata de tertele persoane care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna-credinta si

prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.

(2) Termenul va fi de 3 ani socotiti de la inregistrarea cererii pentru inscrierea dreptului a carui

rectificare se cere.

Art. 39. - (1) Hotararea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila

persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa.

(2) Daca actiunea in rectificare a fost inscrisa in cartea funciara, hotararea judecatoreasca va fi

opozabila si tertelor persoane care au dobandit dreptul dupa inscriere.

Art. 40. - Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea

persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise la cerere, cu

efect de informare pentru terte persoane.

Art. 41. - (1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca sa

fie inscrisa, aratand, in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.

(2) Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul inscrierii

intentiei.

Art. 42. - (1) Inscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca isi pierde efectul prin trecerea

unui termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.

(2) Anul, luna si ziua in care inscrierea isi pierde efectul vor fi aratate atat in inscriere, cat si in

incheierea care a ordonat-o.

Art. 43. - (1) Orice persoana interesata va putea cerceta cartea funciara si celelalte evidente care

alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta

nationala.

(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii legalizate de pe cartile funciare, cu plata

taxelor legale.

(3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de

identificare a imobilelor.

(4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata va putea fi ceruta de catre instanta

judecatoreasca.

Art. 44. - (1) Corpul de proprietati constituit prin inscrierile in cartea funciara se va putea

modifica prin alipiri, daca mai multe parcele se unesc intr-un singur corp sau daca se adauga o noua

parcela la un corp de proprietate ori se mareste intinderea unei parcele.

(2) De asemenea, corpul de proprietate se modifica si prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de

un corp sau se micsoreaza intinderea unei parcele. Dezlipirea unei parcele sau a unei parti dintr-o

parcela, care face parte dintr-un corp de proprietate, se face impreuna cu sarcinile care o greveaza.

Parcela care este grevata cu sarcini nu poate fi alipita la un alt corp de proprietate, ci va forma, in

caz de dezlipire, un corp de proprietate separat.

Art. 45. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-

o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi

carte funciara ca un corp de proprietate de sine statator sau ca o parcela a unui alt corp de

proprietate.

(2) Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, restul se inscrie in vechea carte

funciara, cu mentionarea noului numar si a intinderii, iar daca toate parcelele inscrise intr-o carte

funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi

inscrieri.

Art. 46. - In cazul proprietatii imobiliare comune ori in indiviziune vor fi inscrisi in aceeasi carte

funciara toti proprietarii. In ceea ce priveste proprietatea indiviza, se va indica cota fiecarui

coproprietar.

Art. 47. - (1) Daca o constructie face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente, se va

intocmi o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie si cate o carte funciara individuala

pentru fiecare etaj sau apartament avand proprietari diferiti.

(2) Imobilul va fi indicat in cartea funciara colectiva cu un numar de parcele nefractionat. In

cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament se va indica cu un numar fractionat, al carui

numarator va fi numarul de parcela aratat in cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi, dupa caz,

numarul etajului sau al apartamentului.

(3) Inscrierile care privesc intreaga cladire se vor face in ambele carti funciare.

Art. 48. - (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz,

al unitatii administrativ-teritoriale, se vor inscrie in registrul de publicitate special al unitatii

administrativ-teritoriale pe care sunt situate.

(2) Registrele de publicitate se tin de catre biroul de carte funciara al judecatoriei.

CAPITOLUL II

Procedura de inscriere in cartea funciara

Art. 49. - (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al

judecatoriei si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se

constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa

biroului de carte funciara.

(2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este

definitiva si irevocabila.

(3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si

a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.

(4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou de carte funciara, drepturile de

ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang

egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.

Art. 50. - (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca

inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:

a) este incheiat in forma autentica sau emana de la o autoritate publica;

b) indica numele partilor;

c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;

d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana.

(2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului parcelei si a

cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea.

(3) In cazul in care identificarea cadastrala a parcelei nu este posibila, pe baza datelor existente,

vor fi folosite schite de plan vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat

prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 51. - (1) Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile

legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in

registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia.

(2) Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul cererilor de radiere.

Art. 52. - (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt

juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la

imobilul in cauza, in termen de 20 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 60 de

zile de la data inregistrarii cererii.

(2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de

la comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si se inscrie in cartea

funciara. Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de

dosarul incheierii si copia cartii funciare, la instanta competenta.

(3) In cazul in care se va declara si recurs, cererea de inscriere respectiva se va comunica biroului

de carte funciara pentru inscriere.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului de carte

funciara, de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

__________

Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat

prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 53. - (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza

hotararii instantei judecatoresti ramase definitiva si irevocabila.

(2) Prevederile art. 52 se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 54. - (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin

inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o

carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in total sau in parte, din diferite

cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se vor face de catre judecatorul de la

biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In

acest scop se vor folosi toate inscrisurile privitoare la imobilele in cauza pentru identificarea

parcelelor si a suprafetelor, precum si situatia dreptului de proprietate, schita de plan, constatari la

fata locului sau, dupa caz, inregistrarile dupa microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de

prelucrare automata a datelor.

(2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 52 alin. 2.

Art. 55. - (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin

incheiere motivata, de catre judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu

sau fara citarea partilor. Aceasta incheiere se va comunica partii care nu a fost prezenta.

(2) In acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 38-40.

Art. 56. - (1) Notarul public care a intocmit actul prin care se constituie, se modifica, se

transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea

funciara, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza

de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in

cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care

pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala.

La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar,

notarul public va solicita un extras de carte funciara sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada

valabilitatii extrasului de carte funciara, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea

funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

(2) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si

irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al

judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.

(3) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului

juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea

funciara.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat

prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 57. - Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 41/2004.

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii, sanctiuni

si dispozitii finale

CAPITOLUL I

Dispozitii tranzitorii

Art. 58. - (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de

transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data

intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu

exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice

mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre

birourile de carte funciara ale judecatoriilor in a caror raza de activitate se afla imobilele, in termen

de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de

executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul

1912.

Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, incheiat

anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori,

dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit

regimului juridic la data incheierii lui. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in

considerare, daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 60. - (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea

dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea

cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la

imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa

fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare,

privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea

in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la

imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate

imobiliara.

(3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o

carte funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va

deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 41/2004.

Art. 61. - (1) Actele si faptele juridice privind terenurile si constructiile situate pe un teritoriu

administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor inscrie cu

caracter nedefinitiv, in cate o carte funciara, urmand ca inscrierea definitiva sa fie efectuata la

punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu. In aceleasi conditii se vor inscrie si

titlurile de proprietate emise in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de inscriere se

va atasa schita de plan a terenului sau a constructiei la care se refera inscrierea, intocmita de un

cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Schita

de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a constructiilor, suprafetele, categoriile de

folosinta, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este

situat imobilul, data intocmirii si numele celui care a intocmit schita.

(2) Masuratorile cadastrale efectuate in cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr.

18/1991 si evidentiate ca atare in documentele cadastrale si in titlurile de proprietate se preiau ca

date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, daca acestea corespund

normelor metodologice de cadastru elaborate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si

Cartografie.

(3) Lucrarile tehnice de cadastru vor sta la baza eliberarii titlurilor de proprietate, emise in baza

Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost intocmite si inmanate.

Art. 62. - Modul de inscriere in evidentele cadastrale a bunurilor imobile apartinand Ministerului

Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii se va stabili de catre

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, impreuna cu aceste organe.

Art. 63. - (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate

si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului

general, consiliile locale vor instiinta pe proprietarii interesati.

(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza

intre proprietarii in cauza.

(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza

masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.

Art. 64. - Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si

cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.

Art. 65. - Ministerul Justitiei va intocmi, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, regulamentul

de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.

CAPITOLUL II

Sanctiuni

Art. 66. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de

conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) folosirea, in documente oficiale, a altor date cu privire la proprietari, terenuri sau constructii

decat cele inscrise in documentele cadastrului;

b) refuzul proprietarilor imobilelor de a permite accesul personalului de specialitate pentru

executarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice;

c) refuzul de a pune la dispozitia organelor cadastrale a bazei topografice si a altor date, precum

si a documentelor necesare lucrarilor de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului

Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii

Externe si Serviciului de Protectie si Paza;

d) publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel, fara avizul Oficiului National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministerelor interesate, care executa lucrari de cadastru de

specialitate.

(2) Faptele prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 la 750.000 lei, iar

cele prevazute la lit. c) si d) cu amenda de la 750.000 la 1.500.000 lei.

(3) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice.

Art. 67. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal

incheiat de persoane imputernicite de ministerele care executa astfel de lucrari, de Oficiul National

de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau de primari, precum si de ofiterii si subofiterii de politie.

(2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor

geodezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, sau impiedicarea unor masuri de

conservare a acestor bunuri, constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit

prevederilor art. 217 din Codul penal.

(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste potrivit

prevederilor art. 220 din Codul penal infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de

marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor

navigabile, delimitarilor silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 68. - (1) In termen de 90 de zile de la data definitivarii lucrarilor de cadastru pe o unitate

administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu -, oficiul judetean de cadastru, geodezie si

cartografie va transmite birourilor de carte funciara ale judecatoriilor evidenta privind partidele

cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localitati din circumscriptia acestora, in

vederea intocmirii cartilor funciare ale imobilelor.

(2) Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si birourile de carte funciara de pe langa

judecatorii realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de

cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau alte suporturi.

Art. 69. - Abrogat.

___________

Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 70/2001.

Art. 70. - (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, impreuna cu ministerele care

raspund de cadastrele de specialitate, si Ministerul Justitiei vor stabili, in termen de 90 de zile de la

intrarea in vigoare a prezentei legi, metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si

juridica, inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

(2) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura institutiilor si birourilor de carte funciara,

prevazute in prezenta lege, spatiile necesare desfasurarii activitatii acestora.

Art. 71. - (1) Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele

de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor

interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege.

(2) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile

prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si

functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine

contra cost.

___________

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 70/2001.

Art. 72. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al

Romaniei.

(2) La data finalizarii lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg

teritoriul administrativ al unui judet isi inceteaza aplicabilitatea, pentru judetul respectiv,

urmatoarele dispozitii legale:

- art. 1.801, 1.802 si 1.816-1.823 din Codul civil;

- art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile

funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul

Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu

modificarile ulterioare;

- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile

ferate si canaluri;

- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.

(3) Dupa definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari, se abroga:

- art. 1.801, 1.802 si 1.816-1.823 din Codul civil;

- art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile

funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare:

- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul

Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu

modificarile ulterioare;

- Decretul nr. 2142 din 12 iunie 1938 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile

ferate si canaluri;

- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.

(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial

nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;

- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;

- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si

cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din

aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 februarie 1996, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 februarie 1996, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU

Bucuresti, 13 martie 1996.

[inapoi]

 

Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si

completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urmatoarele modificari:

1.La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

"La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate

imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea

actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a

birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. In circumscriptia fiecarei judecatorii se infiinteaza

cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de Cadastru si Publicitate

Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale judecatoriilor."

2.La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"k) avizeaza expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specia litatea topografie, geodezie si

cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la

instantele de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de catre specialisti in domeniu ai

oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;"

3.La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

asigura integral din venituri proprii.

Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

Tarifele si incasarile prevazute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A., fiind incluse in

cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depasi

30% din valoarea taxei notariale de timbru.

Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe

chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul

protocolului de colaborare.

Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si

internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in

conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau

de activitate.

Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile

legale in vigoare.

Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate

in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce

implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."

4.La articolul I punctul 10, alineatele 1 si 1 ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de catre

Agentia Nationala. Candidatii trebuie sa fie licentiati ai unei facultati de drept acreditate si sa aiba o

vechime de cel putin 5 ani in activitatea juridica.

 

Prin exceptie de la prevederile alin. 1 , pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti

din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara care nu indeplinesc conditiile de studii, dar au cel

putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare."

5.La articolul I punctul 12, partea introductiva si litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea

urmatorul cuprins:

"Art. 50

In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul

indeplineste urmatoarele conditii:

a) este incheiat in forma autentica sau emana de la o autoritate publica;"

6.La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:

"Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la

comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si se inscrie in cartea

funciara. Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de

dosarul incheierii si copia cartii funciare, la instanta competenta."

7.La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 56

Notarul public care a intocmit actul prin care se constituie, se modifica, se transmite sau se stinge

un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii

lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla

imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau,

dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din

masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea

actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va

solicita un extras de carte funciara sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii

extrasului de carte funciara, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu

exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."

1

8.Dupa articolul IV se introduce articolul IV cu urmatorul cuprins:

"Art. IV1

In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere

se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.

76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1069 din data de 17 noiembrie 2004

[inapoi]

OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Avand in vedere necesitatea realizarii la termenele stabilite a angajamentelor asumate de Romania

in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, ce se regasesc in Programul social pentru perioada

2003-2004, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.610/2003,

tinand cont de recomandarea Bancii Mondiale de a unifica cele doua unitati de management care

realizeaza derularea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare,

in scopul crearii sistemului unic de cadastru, in concordanta cu Declaratia asupra cadastrului in

Europa, adoptata la Congresul de la Granada in anul 2002, conform careia informatiile din cadastru

trebuie sa fie disponibile pentru toti cetatenii, pentru toate institutiile publice si private,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficia l al Romaniei,

Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se

completeaza dupa cum urmeaza:

1.Titlul I va avea urmatorul cuprins:

"Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare"

2.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare

Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata

in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la

Ministerul Justitiei.

La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate

imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea

actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a

birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii.

Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate

cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de

Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand

reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala,

dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de

administratie.

Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de

ministrul administratiei si internelor.

Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului

general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se

aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului de credite si reprezinta

Agentia Nationala pe plan intern si international."

3.Articolul 4 se abroga.

4.La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;"

5.La articolul 5, litera i) se abroga.

6.La articolul 5, dupa litera a) se introduce litera a ), iar dupa litera j) se introduc literele k), l), m), 1

n) si o) cu urmatorul cuprins:

1

"a ) coordoneaza, controleaza si executa, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie,

fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;

....................................................

k) avizeaza, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele efectuate de expertii

judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru;

l) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorla lte persoane interesate;

m) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

n) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii

judiciare in legatura cu bunul imobil;

o) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica."

7.Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

"Atributiile si raspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si ale Centrului

National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de

organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei

Nationale."

8.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

asigura integral din venituri proprii.

Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a consiliului de administratie al

Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in

conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau

de activitate.

Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile

legale in vigoare.

Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate

in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce

implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."

9.Alineatul 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

"Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect

inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu

administrativ si se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru imobilele

situate in raza de activitate a acestora."

1 2 3 4 5

10.Dupa alineatul 1 al articolului 20 se introduc alineatele 1 , 1 , 1 , 1 si 1 cu urmatorul cuprins:

1

"(1 ) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este

in responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

(1 ) Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de Agentia 2

Nationala.

(1 ) Prin exceptie de la prevederile alin. 1 , pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi 3 2

numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara, care nu indeplinesc conditiile de studii, dar

au cel putin 5 ani experienta in domeniul publicitatii imobiliare.

4

(1 ) Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.

(1 ) In cadrul Agentiei Nationale se va infiinta Directia de publicitate imobiliara care va coordona 5

activitatea birourilor de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in

vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie."

11.Alineatul 1 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:

"Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara

pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai daca acel act s-a incheiat in forma

autentica."

12.Alineatul 1 al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul

indeplineste din punct de vedere formal urmatoarele conditii:

a) cerintele de validitate a actului juridic incheiat in forma autentica sau, dupa caz, a certificatului de

mostenitor;

b) indica numele partilor;

c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;

d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana."

13.Alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:

"Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la

comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

incheierii de inscriere se depune la biroul de carte funciara si se inscrie in cartea funciara. Biroul de

carte funciara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de dosarul inscrierii si copia cartii

funciare, la instanta competenta."

14.Alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Notarul public care a intocmit actul prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge

un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii

lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla

imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau,

dupa caz, al certificatului de mostenitor."

15.Articolul 57 se abroga.

16.Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60

In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor

privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor

funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile,

cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute

in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile

si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare

a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele

neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.

In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte

funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va deschide o

noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."

Art. II

(1)Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua activitatea

in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II cap. II din Legea

cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale

Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare.

(2)Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele cu

privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de

cadastru si publicitate imobiliara.

Art. III

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aproba prin

hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de

urgenta.

Art. IV

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport

anual de activitate.

Art. V

(1)Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru,

geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru

birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului

Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte

funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale

de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate

imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie,

Fotogrammetrie si Teledetectie.

(2)Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru,

geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru

birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea

Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru

si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti.

(3)Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie

2004.

(4)Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de

cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie,

Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara

trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in

vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create,

prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale

de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie

2004.

Art. VI

(1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate vor prelua

personalul de specialitate din cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al

oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de

Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si al birourilor de carte funciara.

(2)Personalul preluat poate opta intre mentinerea calitatii avute anterior reorganizarii sau cea de

personal contractual in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(3)Personalul preluat beneficiaza de salariile si de drepturile avute anterior, pana la incheierea

contractului colectiv sau individual de munca, dupa caz. Personalul care va beneficia de prevederile

prezentei ordonante de urgenta este personalul contractual.

(4)Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a

unitatilor subordonate se va face potrivit prevederilor legale in vigoare, referitoare la institutiile

publice cu finantare integrala din venituri proprii.

Art. VII

(1)Corespunzator sarcinilor preluate, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca

modificari in structura bugetului de stat, respectiv in volumul si in structura bugetelor Ministerului

Administratiei si Internelor si Minist erului Justitiei pe anul 2004, la propunerea ordonatorilor

principali de credite, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii privind organizarea

si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(2)Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, este abilitat sa introduca modificarile

corespunzatoare in structura numarului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salarii pe anul 2004.

Art. VIII

In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau

modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand

este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei "cadastru de

specialitate", care se redefineste ca "sistem informational specific domeniului de activitate".

Art. IX

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficia l al Romaniei,

Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele

aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficia l al Romaniei, Partea

I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publica,

Gabriel Oprea

p. Ministrul justitiei,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 509 din data de 7 iunie 2004

[inapoi]

Decret lege nr. 115 din 1938 privind unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 95 din 27 aprilie 1938

*1) Modificata prin Legea din 14.VIII.1940.

A se vedea de asemenea:

- Legea din 12.VI.1930 pentru functionarea cartilor funciare centrale pentru caile ferate si

canaluri, modificata prin Legea nr. 987 din 12.XI.1941;

- Legea din 15.X.1938 pentru punerea in aplicare in Bucovina a Legii pentru unificarea

dispozitiilor privitoare la cartile funciare;

- Legea din 20.X.1939 pentru interpretarea art. 23 al legii din 15.X.1938;

- Legea nr. 163 din 14.III.1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor

funciare distruse, sustrase sau pierdute:

- Legea nr. 241 din 12.VII.1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a Legii pentru

unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;

- Legea nr. 242 din 12.VII.1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de

publicitate funciara;

- art. 44 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a

Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

*2) Dispozitiile legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cu exceptia

articolelor 17, 18, 19, 20, 22 - 30 inclusiv, 32 - 39 inclusiv, alin. 2 al art. 40, art. 41, 42, 45, 49,

alin. 2 al art. 50, art. 51, alin. 1 si 3 ale art. 52, art. 53 - 55 inclusiv, art. 84, 88 - 94 inclusiv, art.

104, 115, alin. final al art. 130 si art. 172 - 181 inclusiv, se vor aplica in mod corespunzator pentru

transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara, astfel cum prevede art. 38

din Legea nr. 242 din 12.VII.1947.

Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri si ministrul Nostru secretar de Stat la

Departamentul Justitiei cu Nr. 36.863 din 1938;

Vazand proiectul de decret pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, intocmit

de Consiliul legislativ;

Vazand jurnalul Consiliului de Ministri cu Nr. 809 din 1938;

In temeiul art. 98 din Constitutiune,

Am decretat si decretam:

CAP. 1

Dispozitiuni generale

ART. 1

Cartea funciara descrie imobilele si cuprinde aratarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste

bunuri.

Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea

funciara vor putea fi inscrise numai in cazurile anume prevazute de lege.

Sectiunea I

Paragraful 1

ART. 2

Cartile funciare sunt intocmite si numerotate pe comune.

Cartile funciare privitoare la imobilele din aceeasi comuna alcatuiesc registrul funciar al comunei.

Daca o comuna este alcatuita din mai multe sate, cartile funciare se vor numerota pe sate si vor

alcatui registrele funciare ale acestora.

ART. 3

Cartile funciare se tin intr-un singur exemplar la judecatorie, ca instanta de carti funciare.

Paragraful 2

ART. 4

Cartea funciara se va alcatui, in afara de titlu, din trei parti:

Partea I. Descrierea imobilelor;


 

Partea II. Inscrierile privitoare la dreptul de proprietate;

Partea III. Inscrierile privitoare la sarcini.

ART. 5

Inscrierile sunt de trei feluri:

1. Intabularea;

2. Inscrierea provizorie;

3. Notarea.

ART. 6

Cartea funciara se intregeste cu planul, inscrisurile privitoare la inscrieri si registrul de intrare.

ART. 7

Planul cuprinde parcelele din comuna cu aratarea numarului fiecareia.

Orice schimbare in intinderea unei parcele se va trece pe plan in temeiul schitei prezentate de

parti.

ART. 8

De pe fiecare inscris, in temeiul caruia se face o inscriere in cartea funciara, se va opri o copie, a

carei conformitate cu originalul se va adeveri din oficiu.

Aceste copii se vor pastra in arhiva alcatuind dosarele cartii funciare.

Paragraful 3

ART. 9

La fiecare instanta de carti funciare, se vor tine:

1. Registrul de intrare;

2. Repertorii alfabetice, care vor cuprinde numele proprietarilor cu aratarea numarului de carte

funciara in care sunt inscrisi;

3. Repertorii parcelare, cu aratarea numarului parcelelor si a cartilor funciare in care sunt

inscrise;

4. Registrele si condicile de evidenta prevazute in regulamentul acestei legi.

Repertoriile prevazute in punctele 2 si 3 se vor tine pe comune, iar in cazul prevazut de art. 2, al.

3, pe sate.

ART. 10

Oricine poate cerceta cartile funciare, planurile si arhiva. Conducatorul de carti funciare va

elibera, la cerere, extracte, certificate sau copii lega lizate de pe acestea.

Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau al planurilor. Numai

instantele judecatoresti vor putea sa ceara dosarul inscrisurilor privitoare la o inscriere atacata.

Sectiunea a II-a

Pragraful 1

ART. 11

Drepturile tabulare sunt drepturile reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara si anume:

1. Dreptul de proprietate;

2. Dreptul de superficie;

3. Dreptul de uzufruct, uz, abitatiune si servitute;

4. Dreptul de ipoteca.

ART. 12

Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcatuit dintr-una sau mai multe

parcele.

Aceeasi carte funciara a poate cuprinde mai multe corpuri funciare.

ART. 13

Corpul funciar se va modifica prin:

1. Alipiri, cand mai multe parcele se unesc intr-un singur corp funciar sau cand se adauga o noua

parcela la un corp funciar sau se mareste intinderea unei parcele;

2. Dezlipiri, cand se desparte o parcela de la un corp funciar sau se micsoreaza intinderea unei

parcele.

ART. 14

In caz de alipire sau dezlipire se vor savarsi daca va fi nevoie:

1. Transcrieri, cand o parcela se trece dintr-o carte funciara intr-alta;

2. Reinscrieri, cand dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un

corp funciar de sine statator sau ca parcela unui alt corp funciar, ori daca transcriindu-se o parte din

parcela intr-o alta carte funciara, restul se trece in vechea carte funciara cu aratarea noului numar si

al intinderii.

ART. 15

Daca toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise sau au incetat de a mai fi

obiecte de carte funciara, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.

Paragraful 2

ART. 16

Imobilele ce apartin domeniului public se vor inscrie numai in registrele speciale ale comunei sau

ale satului, in cazul prevazut de art. 2, al. 3, ce se vor tine la instanta de carte funciara.

Imobilele intreprinderilor publice de cai ferate sau ale canalurilor se vor inscrie si in registrele

centrale. Tot astfel, se vor inscrie imobilele intreprinderilor private de cai ferate sau ale canalurilor,

daca Statul are dreptul de a le rascumpara sau de a le dobandi.

Proprietatea miniera se va inscrie numai in registrul minier.

Paragraful 3

ART. 17

Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobandi numai daca intre cel care da si cel care primeste

dreptul este acord de vointa asupra constituirii sau stramutarii, in temeiul unei cauze aratate, iar

constituirea sau stramutarea a fost inscrisa in cartea funciara.

Drepturile reale se vor stinge numai daca radierea s-a inscris in cartea funciara cu

consimtamantul titularului; consimtamantul nu va fi de trebuinta daca dreptul se stinge prin

implinirea termenului aratat in inscriere sau prin moartea titularului.

Daca dreptul, care urmeaza sa fie radiat, este grevat in folosul unei terte persoane, radierea se

va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.

Hotararea judecatoreasca sau, in cazurile anume prevazute de lege, deciziunea autoritatii

administrative, vor inlocui acordul de vointa sau consimtamantul.

ART. 18

Dispozitiunile privitoare la dobandirea sau stingerea drepturilor se vor aplica, de asemenea, in

cazul modificarilor lor.

Paragraful 4

ART. 19

Inscrierea unui drept se poate savarsi numai:

1. Impotriva aceluia care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia

inscrierea urmeaza sa fie facuta;

2. Impotriva aceluia care, inainte de a fi fost inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua

inscrierile se cer deodata.

ART. 20

Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul de a dobandi prin inscriere un

bun nemiscator, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea

dobandirilor succesive, deodata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale, intreg

sirul actelor juridice care intemeiaza inscrierile.

ART. 21

Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea savarsi si dupa ce dreptul

mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste

obligatii.

Paragraful 5

ART. 22

Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil

este dator sa-i predea inscrisurile trebuitoare pentru inscrierea acelui drept.

ART. 23

Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul va fi obligat sa predea celui indrituit

inscrisurile trebuitoare pentru radiere.

ART. 24

Daca cel obligat nu preda inscrisul trebuitor, partea va putea cere instantei judecatoresti sa

dispuna inscrierea.

ART. 25

Actiunea prevazuta de art. 24 se va putea indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in

cartea funciara, insa numai daca sunt intrunite si urmatoarele cerinte:

1. Cel care cere prestatiunea tabulara sa fi fost in posesiune la data cand a contractat tertul

dobanditor;


 

2. Actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia

tertul dobanditor a fost inscris;

3. Tertul sa fi dobandit cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta.

Paragraful 6

ART. 26

Drepturile reale se vor dobandi fara inscriere in cartea funciara din cauza de moarte, accesiune,

vanzare silita, si expropriere; titularul nu va putea insa dispune de ele prin carte funciara, decat

dupa ce s-a facut inscrierea.

Paragraful 7

ART. 27

In cazul cand s-au inscris fara cauza legitima, drepturi reale, care pot fi dobandite in temeiul

uzucapiunii, ele vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta,

potrivit legii, timp de 10 ani.

ART. 28

Cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea

proprietarului inscris in cartea funciara, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.

De asemenea, va putea cere inscrierea dreptului sau, cel ce a posedat un bun nemiscator in

conditiunile legii, timp de 20 ani, socotiti de la inscrierea in cartea funciara a declaratiunii de

renuntare la proprietate.

ART. 29

Regulile privitoare la prescriptiune se vor aplica prin asemanare la socotirea termenelor de

uzucapiune, precum si la intreruperea si suspendarea ei.

Paragraful 8

ART. 30

Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu drepturile inscrise in cartea

funciara, devin opozabile tertelor persoane, prin notarea lor.

Paragraful 9

ART. 31

Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de la data inregistrarii cererilor de inscriere;

ordinea inregistrarii lor, le va statornici rangul.

Daca mai multe cereri au sosit deodata la instanta de carte funciara, drepturile de ipoteca vor

avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin

judecata sa se hotarasca asupra rangului, sau de va fi locul, asupra radierii inscrierii nevalabile.

Paragraful 10

ART. 32

Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul

exista in folosul ei.

Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.

ART. 33

Cuprinsul cartii funciare, cu exceptia ingradirilor si exceptiunilor legale, se considera exact in

folosul aceluia care a dobandit prin act juridic cu titlu oneros vreun drept real, daca in momentul

dobandirii dreptului n-a fost notata in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei,

sau daca n-a cunoscut pe alta cale aceasta inexactitate.

Paragraful 11

ART. 34

Rectificarea unei intabulari sau inscrieri provizorii se va cere de orice persoana interesata:

1. Daca inscrierea sau titlul in temeiul caruia s-a savarsit nu au fost valabile.

2. Sau daca prin inscriere, dreptul a fost gresit calificat.

3. Sau daca nu mai sunt intrunite conditiunile de existenta ale dreptului inscris, sau au incetat

efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea.

ART. 35

Rectificarea se va putea savarsi numai in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite.

ART. 36

Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiunii actiunii de fond, va fi imprescriptibila fata de

dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta dreptul inscris in

folosul sau.

Fata de tertele persoane, care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat,

actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a

inregistrat cererea lor de inscriere.

ART. 37

Actiunea in rectificare intemeiata pe art. 34 punctul 1 si 2, daca a fost intentata in termenul

legiuit, isi va produce efectele si fata de tertele persoane, care au dobandit de buna-credinta si prin

act juridic cu titlu oneros vreun drept real, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.

Termenul va fi de trei ani, socotiti de la inregistrarea cererii pentru inscrierea dreptului a carui

rectificare se cere.

In cazul cand incheierea instantei de carte funciara prin care s-a ordonat inscrierea, care face

obiectul actiunii in rectificare a fost comunicata celui indrituit, termenul va fi de 6 luni de la

inmanare.

Daca insa cel indrituit incunostinteaza in acest termen de 6 luni instanta de carte funciara ca

voieste sa porneasca actiunea in rectificare, termenul va fi de un an, socotit de la data inmanarii

incheierii. Declaratiunea celui indrituit se va nota in cartea funciara.

ART. 38

Hotararea, prin care se admite rectificarea unei inscrieri, nu va aduce atingere drepturilor inscrise

in folosul persoanelor impotriva carora actiunea n-a fost admisa.

Daca insa actiunea in rectificare a fost notata in cartea funciara, hotararea judecatoreasca se va

executa si impotriva acelora care au dobandit drepturi dupa notare.

ART. 39

Orice persoana interesata va putea cere rectificarea unei notari in cazurile prevazute de art. 34,

precum si de cate ori din alte cauze notarea nu este sau a incetat sa fie exacta.

Rectificarea se va incuviinta in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite; actiunea nu va fi

supusa prescriptiunii.

ART. 40

Daca cu prilejul unei inscrieri s-a savarsit o greseala materiala, indreptarile se vor face la cerere

sau din oficiu de catre instanta de carte funciara, dupa ascultarea partilor interesate.

Se vor aplica prin asemanare si in acest caz dispozitiunile art. 36 - 39. Cu toate acestea termenul

va fi totdeauna de cel putin 3 ani de la comunicare, daca greseala materiala nu se invedereaza din

incheiere.

Paragraful 12

ART. 41

Cel pagubit, prin orice vina savarsita in tinerea cartii funciare, va putea cere despagubire Statului

daca paguba n-a putut fi inlaturata in tot sau in parte prin exercitarea cailor de atac prevazute de

lege.

Actiunea in despagubire impotriva Statului se va prescrie prin sase luni, socotite din ziua in care

cel pagubit a cunoscut faptul pagubitor si in orice caz prin patru ani de la data cand instanta de carte

funciara a dat incheierea prin care s-a pricinuit paguba.

Prescriptia va fi suspendata prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege.

Paragraful 13

ART. 42

Prescriptiile prevazute prin legea de fata nu sunt supuse cauzelor de suspendare prevazute de

dreptul comun.

CAP. 2

Intabularea si inscrierea provizorie

Sectiunea I

Dispozitiuni comune

ART. 43

Actul juridic in temeiul caruia se cere inscrierea va fi dovedit prin inscrisul original sau prin

expeditiile actelor notariale.

Hotararea judecatoreasca sau a autoritatii administrative se va dovedi prin copii legalizate.

ART. 44

Intabularea si inscrierea provizorie se vor incuviinta numai daca inscrisul original:

1. Indeplineste cerintele de validitate ale actului juridic ce cuprinde;

2. Are deplina putere doveditoare potrivit dreptului comun;

3. Arata numele partilor;


 

4. Individualizeaza imobilul sau dreptul tabular asupra caruia se face inscrierea si arata dreptul ce

urmeaza sa fie inscris sau radiat;

5. Este insotit de o traducere legalizata, daca nu este intocmit in limba romana.

Sectiunea a II-a

Intabularea

ART. 45

Intabularea se va incuviinta numai daca inscrisul original:

1. Arata data cand a fost intocmit, precum si domiciliul partilor;

2. Arata numarul parcelei sau al cartii funciare, daca inscrierea priveste toate imobilele cuprinse

in aceeasi carte funciara;

3. Cuprinde declaratia expresa, prin care acel al carui drept urmeaza sa fie stramutat, grevat,

restrans, ori stins, consimte la intabulare. Aceasta declaratie se poate da si printr-un inscris deosebit

sau chiar prin cererea de intabulare infatisata instantei de carte funciara. In aceste cazuri se vor

arata data inscrisului in temeiul caruia se cere intabularea, precum si elementele esentiale ale

dreptului ce urmeaza a fi intabulat.

ART. 46

Intabularea unui drept real se va putea incuviinta numai si in temeiul unei hotarari judecatoresti

desavarsite.

ART. 47

Radierea unui drept tabular, care se stinge prin moartea titularului, se va incuviinta in temeiul

unui extract din registrul starii civile.

In acelasi caz, daca obiectul dreptului supus radierii consta in prestatiuni periodice, radierea nu se

va admite in temeiul extractului din registrul starii civile, decat daca nu au trecut 3 ani de la

moartea titularului dreptului, fara ca cei indreptatiti sa fi cerut notarea actiunii pentru plata ratelor

datorate.

Sectiunea a III-a

Inscrierea provizorie

ART. 48

Inscrierea provizorie va avea ca efect dobandirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular cu

rangul dobandit prin aceasta inscriere, sub conditiunea si in masura justificarii ei.

ART. 49

Inscrierea provizorie se va putea cere daca inscrisul original intruneste cerintele prevazute de art.

43 si 44.

ART. 50

Inscrierea provizorie se va putea cere de asemenea in temeiul unei hotarari, care poate fi atacata

pe cale ordinara sau prin recurs:

1. Daca partea a fost obligata in stramutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular;

2. Sau daca cel care administreaza bunurile unei alte persoane a fost obligat sa dea garantie

ipotecara.

ART. 51

Inscrierea provizorie a radierii dreptului de ipoteca se va incuviinta numai daca debitorul a

consemnat in mod irevocabil suma datorata, capete si accesorii sau suma maxima cand dreptul de

ipoteca s-a inscris pentru o asemenea suma.

ART. 52

Instanta de carte funciara va admite justificarea daca se infatiseaza:

1. Declaratiunea scrisa, prin care cel indreptatit intregeste cerintele privitoare la intabulare; sau

in lipsa acesteia, hotararea judecatoreasca desavarsita care o inlocuieste;

2. In cazurile prevazute de art. 50, pct. 1 si 2, hotararea ramasa desavarsita;

3. In cazul prevazut de art. 51, hotararea desavarsita de validare.

ART. 53

Justificarea inscrierii in cazul art. 52, pct. 1, se va putea face atat timp cat nu s-a notat in cartea

funciara cererea de radiere a acestei inscrieri.

In acest caz, daca justificarea inscrierii urmeaza a se face in temeiul unei hotarari judecatoresti,

cel ce a cerut inscrierea va infatisa instantei o copie legalizata de pe actiunea intentata spre a fi

notata.

ART. 54

Radierea inscrierii provizorii se poate cere de orice interesat, numai daca au trecut 15 zile de la

inmanarea incheierii, prin care s-a incuviintat inscrierea provizorie. Instanta va putea acorda


 

prelungirea acestui termen de justificare, daca cel inscris provizoriu a facut cerere de prelungire

inauntrul termenului de 15 zile. Prelungirea se va nota in cartea funciara.

ART. 55

Instanta se va pronunta asupra cererii de radiere dupa ascultarea partilor, afara de urmatoarele

cazuri cand o va respinge din oficiu:

1. Daca termenul de justificare nu era implinit;

2. Daca inaintea cererii de radiere s-a notat in cartea funciara actiunea in justificarea inscrierii

provizorii sau in executarea obligatiunii garantate prin inscrierea provizorie.

ART. 56

Cand inscrierea provizorie a fost radiata, instanta va respinge din oficiu cererea pentru o noua

inscriere a aceluiasi drept:

1. Daca radierea s-a facut in urma unei declaratiuni prin care cel ce a obtinut inscrierea a

renuntat fara rezerva la acest drept;

2. Sau daca radierea s-a facut in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite, prin care

actiunea, pe care se intemeia inscrierea provizorie, a fost respinsa in fond;

3. Sau daca a fost notata hotararea desavarsita prin care s-a constatat nevaliditatea titlului in

temeiul caruia fusese ceruta inscrierea provizorie;

4. Sau daca dupa radierea unei inscrieri provizorii nejustificate, s-a cerut din nou aceeasi inscriere

provizorie, fara a se infatisa dovada ca s-a pornit actiunea in justificare.

ART. 57

Daca inscrierea provizorie a fost incuviintata, se vor putea savarsi inscrieri atat impotriva celui

intabulat, cat si impotriva celui inscris provizoriu.

Daca inscrierea provizorie a fost justificata, se vor radia din oficiu inscrierile facute impotriva

titularului intabulat. Daca, dimpotriva, inscrierea provizorie a fost radiata, se vor radia din oficiu

inscrierile facute impotriva celui inscris provizoriu.

Dispozitiunile de mai sus se vor aplica prin asemanare si in cazul cand radierea unui drept tabular

s-a incuviintat printr-o inscriere provizorie.

CAP. 3

Dispozitii speciale privitoare la inscrierea drepturilor tabulare

Sectiunea I

Dreptul de proprietate

ART. 58

Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in indiviziune,

in care caz se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar.

ART. 59

Daca vreo cladire face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente, se va deschide o carte

funciara colectiva pentru intreaga cladire si cate o carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau

apartament.

Imobilul in intregul sau va fi indicat in cartea funciara colectiva cu un numar nefractionat, iar in

cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament va fi indicat cu un numar de parcela

fractionat, al carui numarator va fi numarul aratat in cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi

indicele etajului sau apartamentului.

In cartea funciara colectiva se vor inscrie toti proprietarii etajelor ori apartamentelor. Aceasta

carte va arata: in titlu, cladirea care face obiectul proprietatii individuale pe etaje ori apartamente,

impreuna cu numarul ei de parcela, iar in partea I, numarul de parcela al fiecarui etaj ori

apartament, cu indicarea cartii funciare in care se gaseste inscris, precum si partile indivize comune

ale cladirii.

In cartea funciara individuala se va inscrie proprietarul etajului sau apartamentului, se va arata

dreptul de coproprietate asupra partilor comune indivize si se va face trimitere la numarul cartii

funciare a intregii cladiri.

Inscrierile privitoare la intreaga cladire se vor face atat in cartea funciara colectiva, cat si in cele

individuale.

ART. 60

Proprietarul poate renunta la dreptul sau printr-o declaratie infatisata instantei pentru ca sa fie

intabulata in cartea funciara incetarea dreptului de proprietate.

In acest caz comuna va putea cere inscrierea dreptului de proprietate in folosul ei.

Sectiunea a II-a

Dreptul de superficie

ART. 61

Dreptul de superficie se va inscrie in folosul titularului in partea a treia a cartii funciare de

proprietate, aratandu-se totodata cartea funciara, in care s-a inscris dreptul de superficie ca un corp

funciar de sine statator. Imobilul asupra caruia s-a constituit dreptul de superficie se va inscrie cu

acelasi numar de parcela insotit de un indice ca si in cartea funciara a dreptului de proprietate,

facandu-se aratarea in rubrica de observatiuni despre numarul cartii funciare a proprietatii.

Daca dreptul de superficie se constituie pe una din parcelele care alcatuiesc corpul funciar sau pe

o parte dintr-o astfel de parcela, se va alcatui un corp funciar din parcela sau din partea de parcela

grevata cu dreptul de superficie.

Sectiunea a III-a

Dreptul de uzufruct, uz, abitatiune sau servitute

ART. 62

Daca uzufructul, uzul, abitatiunea sau servitutea are drept obiect numai o parte dintr-o parcela,

aceasta se va arata printr-o schita facuta de pe plan.

Servitutea va fi aratata si in cartea funciara a fondului dominant.

ART. 63

Radierea unei servituti constituite in folosul unui imobil, se va putea face numai cu invoirea

tertului, care are inscris vreun drept tabular asupra imobilului.

Chiar fara aceasta invoire, instanta de carte funciara va putea dispune radierea dreptului de

servitute, dupa ascultarea partilor, daca paguba pricinuita prin radiere ar fi neinsemnata.

Sectiunea a IV-a

Dreptul de ipoteca

ART. 64

Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui corp funciar in intregul sau sau asupra partii unui

coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau apartament, ea va fi inscrisa atat

asupra acestora cat si asupra partii comune indivize cuvenita proprietarului ipotecat.

ART. 65

Dreptul de ipoteca se va inscrie pentru o anume suma de bani, aratandu-se catimea dobanzii.

Cand suma creantei este determinata printr-o suma maxima aratata in inscrisul de constituire,

dreptul de ipoteca se va inscrie pentru aceasta suma.

ART. 66

Dobanzile conventionale si legale, anuitatile, rentele sau celelalte prestatiuni periodice, datorate

pe ultimii trei ani, vor avea rangul ipotecii.

Daca urmarirea creantei ipotecare s-a notat in cartea funciara, dobanzile, anuitatile, rentele sau

celelalte prestatiuni periodice scazute dupa notare vor avea rangul ipotecii.

Cheltuielile de judecata si urmarire vor avea rangul dreptului de ipoteca, pana la suma maxima

inscrisa pentru asigurarea lor.

ART. 67

Cand din inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit, ori n-a fost platit

in intregime, dreptul de ipoteca legala pentru garantarea pretului datorat se inscrie, din oficiu, in

folosul vanzatorului.

Daca insa vanzarea a fost rezolvata, acest drept de ipoteca se va radia din oficiu.

ART. 68

Dispozitiunile art. 67 se vor aplica prin asemanare in caz de schimb sau imparteala pentru

diferenta de valoare datorata in bani.

Ipoteca legala pentru garantarea pretului datorat de copartasul adjudecatar al imobilului supus

impartelii, se va inscrie in temeiul incheierii instantei de adjudecare.

ART. 69

Copartasul, osebit de cazurile prevazute de art. 68, va putea cere, in temeiul inscrisului original

de imparteala si a copiei legaliza te a chemarii in garantie, inscrierea unei ipoteci legale asupra

imobilelor ce ceilalti copartasi au dobandit prin efectul impartelii, prin garantarea creantei rezultand

din evictiune.

ART. 70

Arhitectii, antreprenorii si maistrii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al

contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra

imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa faca, pentru garantarea pretului acestor

lucrari.

ART. 71

In cazurile prevazute de art. 69 si 70, instanta de carti funciare va incuviinta inscrierea provizorie

a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de imparteala sau in contractul prevazut de art. 70,

iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere.

Titularul inscris in cartea funciara va putea cere prin apel reducerea sumei maxime.

Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit art. 52, punctul 1.

In cazul prevazut de art. 70, se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit art. 53 - 55,

numai daca au trecut trei luni de la predarea lucrarii.

ART. 72

Cesionarul va putea cere in favoarea sa inscrierea ipotecii, pe baza inscrisului de cesiune a

creantei.

Debitorul cedat va putea cere in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a

ordonat inscrierea stramutarii ipotecii, notarea exceptiunilor pe care le-ar fi putut opune cedentului

pentru cauze anterioare comunicarii incheierii si pe care intelege sa le opuna cesionarului.

Instanta de carti funciare va incuviinta in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca sau

notarea prevazuta in alineatul precedent, in temeiul hotararii judecatoresti desavarsite, prin care s-a

pronuntat asupra temeiniciei exceptiunilor invocate de debitorul cedat.

ART. 73

Daca creanta ipotecara a fost data in gaj, debitorul va putea opune creditorului gagist

exceptiunile ce avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei cand

i s-a comunicat incheierea prin care s-a ordonat notarea gajului.

ART. 74

Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face aratarea despre

aceasta in inscriere.

In acest caz dreptul de ipoteca sau dreptul de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi

opozabil fara inscriere in cartea funciara prin insasi stramutarea sau darea in gaj a titlului la ordin

sau la purtator.

ART. 75

Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va

inscrie cu rangul vechii ipoteci, in temeiul inscrisului dovedind novatiunea.

ART. 76

Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de

ipoteca, in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogatiunea.

ART. 77

Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea prioritatii in temeiul invoielii facute intre creditorii

ipotecilor al caror rang se schimba.

Daca intre ipotecile al caror rang se schimba se gasesc si alte ipoteci sau drepturi ai caror titulari

n-au consimtit la acordarea prioritatii, aceasta schimbare nu le va fi opozabila decat in masura in

care le era opozabila ipoteca al carei rang a fost cedat.

Daca imobilul este vandut la licitatie, creditorul care a dobandit rangul unei creante sub

conditiune, va putea renunta la folosul schimbarii de rang, creanta ipotecara conditionata reluandu-

si rangul cedat.

Dispozitiunile de mai sus se vor aplica si in cazul cand titularul unei ipoteci, in rang egal cu

ipoteca al carui rang a fost cedat, nu s-a invoit la schimbare.

ART. 78

Impozitul pe venitul lucrului nemiscator, datorat pe ultimii cinci ani, va fi opozabil si fara inscriere.

Sectiunea a V-a

Dispozitiuni comune

ART. 79

Drepturile reale sub conditiune suspensiva nu se vor putea intabula sau inscrie provizoriu;

obligatiunea de a stramuta ori a greva, facuta sub o atare conditiune, se va putea insa nota in

cartea funciara. Conditiunea rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se vor arata in

cuprinsul intabularii sau inscrierii provizorii.

ART. 80

Daca aportul unui asociat consta intr-un drept tabular, acesta se va inscrie pe numele asociatilor.

Daca apoi, aceeasi societate sau asociatie devine persoana juridica, dreptul adus ca aport se va

inscrie pe numele persoanei juridice in temeiul unui certificat eliberat de grefa tribunalului in al carui

registru s-a facut inscrierea persoanei juridice.

CAP. 4

Notarea

Sectiunea I

Dispozitiuni generale

ART. 81

Se vor putea nota in cartea funciara:

1. Incapacitatea sau restrangerea capacitatii;

2. Administratia vremelnica si curatelele speciale;

3. Conventiunea matrimoniala, modificarea sau inlocuirea ei, fie chiar judecatoreasca;

4. Oprirea instrainarii sau grevarii privitoare la un drept inscris;

5. Modalitatile obligatiunii de a stramuta sau de a greva;

6. Contractul de locatiune;

7. Cesiunea de venituri;

8. Vanzarea spre taiere a unei paduri;

9. Dreptul de preemtiune;

10. Promisiunea stipulata prin conventia de a incheia un contract viitor;

11. Intentiunea de a instraina ori a ipoteca;

12. Schimbarea rangului ipotecii;

13. Contractul de gaj asupra unei creante ipotecare;

14. Ipotecile colective;

15. Notarile prevazute in legea urmaririlor silite;

16. Delasarea imobilului ipotecat;

17. Separatia de patrimonii;

18. Actiunea pentru anularea declaratiuni de moarte;

19. Actiunea de rectificare a inscrierilor din cartea funciara, precum si declaratia prevazuta de art.

37, alin. 4;

20. Actiunea pentru desfiintarea sau desfacerea actului juridic pentru cauze posterioare incheierii

lui;

21. Actiunea pauliana;

22. Actiunea prevazuta de art. 24;

23. Actiunea in imparteala;

24. Actiunea prevazuta de art. 47, alin. 2;

25. Incheierea de respingere a cererii de inscriere in cartea funciara, apelul si recursul potrivit

celor prevazute de art. 125, alin, 2, 127, alin. 5 si 128, alin. 2;

26. Notarile prevazute de art. 99, 100 si 135, alin. 3;

27. Orice fapt, drept personal sau alte raporturi juridice, ori actiune, a caror notare este ingaduita

de lege.

ART. 82

Se vor putea nota fara insa ca opozabilitatea fata de tertele persoane sa atarne de aceasta

inscriere:

1. Sentinta declarativa de faliment;

2. Sentinta de admitere in principiu a concordatului preventiv;

3. Sentinta de omologare a concordatului;

4. Declaratiunea de utilitate publica a exproprierii unui imobil;

5. Faptul ca imobilul a fost dobandit in temeiul legilor de improprietarire.

ART. 83

Inscrierea ori radierea notarilor se va face la cererea partilor interesate in temeiul inscrisurilor

doveditoare, iar in cazurile prevazute de art. 81, punct. 1, 2, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 26 si art. 82 si

la cererea vreunei instante judecatoresti.

In cazul prevazut de art. 82, punct. 4, inscrierea va putea fi ceruta, si de organele aratate in

legea de expropriere pentru cauza de utilitate publica.

In cazul prevazut de art. 82, punct. 5, si de Ministerul Public, precum si de Ministerul Agriculturii

si Domeniilor, instanta de carte funciara poate face si din oficiu o atare notare.

Inscrisul in temeiul caruia se face notarea trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte: in cazul

prevazut de art. 81 punct. 3, cerintele de valabilitate ale actului juridic ce cuprinde, iar in cazul

punctelor 4 - 13 inclusiv si cerintele pentru inscrierea provizorie.

ART. 84

Obligatiunea de a stramuta sau a greva sub conditiune suspensiva, se va radia din oficiu, daca nu

se dovedeste indeplinirea ei ,in termen de 10 ani de la notare.

Tot astfel, se va radia conditia rezolutorie, daca nu s-a cerut in temeiul ei radierea dreptului

inscris sub o asemenea modalitate, timp de 20 ani de la inscriere.

ART. 85

Promisiunea stipulata prin conventiunea de a incheia un contract viitor se va putea radia, daca cel

in drept n-a cerut prin actiune incheierea contractului in termen de 6 luni de la trecerea termenului

statornicit pentru incheierea lui.

Radierea se va ordona dupa ascultarea partilor.

ART. 86

Separatiunea de patrimonii in folosul tuturor creditorilor defunctului, precum si a legatarilor, se va

nota in cartile funciare a imobilelor din mostenire, in temeiul incheierii instantei de mostenire:

1. Daca un creditor al defunctului sau un legatar a cerut separatiunea de patrimonii.

2. Sau daca s-a ordonat lichidarea mostenirii.

Incheierea va arata cartile funciare in care urmeaza sa se faca inscrierea; instanta de mostenire o

va trimite din oficiu instantelor de carti funciare.

ART. 87

Separatiunea de patrimonii se va radia in temeiul incheierii instantei de mostenire:

1. Daca creantele si sarcinile constatate prin inventar au fost achitate;

2. Sau daca, lichidarea mostenirii ordonata la cererea mostenitorului incetand prin renuntarea

acestuia la beneficiul de inventar, sau prin decadere, nici un indreptatit nu a cerut in termen de o

luna de la data incetarii, continuarea lichidarii.

Sectiunea a II-a

Notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca

ART. 88

Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina ori a ipoteca sa fie notata, aratand

in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.

Instanta va putea elibera numai un singur exemplar de pe incheierea prin care se admite notarea.

Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul notarii.

ART. 89

Notarea intentiunii de a instraina sau de a ipoteca isi pierde efectul prin trecerea unui termen de

doua luni de la data inregistrarii cererii.

Anul, luna si ziua in care notarea isi pierde efectul vor fi aratate atat in notare, cat si in incheierea

care a ordonat-o.

ART. 90

O data cu cererea de inscriere facuta in termen, se va infatisa si incheierea prin care s-a

incuviintat notarea intentiunii, facandu-se aratare pe aceasta despre savarsirea inscrierii in cartea

funciara.

Daca dupa notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca, s-a notat sentinta declarativa de

faliment sau de admitere in principiu a concordatului preventiv, dreptul privitor la care s-a facut

notarea intentiunii va putea fi inscris numai daca actul de instrainare sau de ipoteca a fost incheiat

anterior sentintei declarative de faliment sau de admitere in principiu a concordatului preventiv,

dovada anterioritatii se va face numai prin inscris cu data certa.

ART. 91

Cat timp notarea intentiunii de instrainare nu si-a pierdut efectul, imobilul nu va putea fi vandut

la licitatie decat de creditorii care au rang de preferinta inaintea notarii.

Daca proprietatea dobandita prin licitatie a fost inscrisa, notarea intentiei de instrainare se va

radia din oficiu.

ART. 92

Deodata cu intabularea instrainarii imobilului, instanta va dispune, la cererea partii pentru care s-

a facut intabularea, radierea tuturor inscrierilor ce s-au facut dupa notare.

ART. 93

Daca cererea pentru inscrierea dreptului nu se prezinta in termen, notarea se va radia din oficiu.

Notarea nu se va putea radia inainte de trecerea termenului decat in cazul cand indreptatitul

infatiseaza exemplarul incheierii prin care s-a ordonat notarea. Pe acest exemplar se va face

aratarea despre savarsirea radierii.

ART. 94

Notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca nu se va mai putea reinnoi cu acelasi cuprins timp

de 6 luni de la data cand si-a pierdut efectul notarea aceleiasi intentiuni.

Sectiunea a III-a

Notarea ipotecilor colective

ART. 95

Daca un drept de ipoteca urmeaza a fi inscris in mai multe carti funciare pentru garantarea

aceleiasi creante, cartea aratata in prim loc in cerere se va insemna drept carte principala, iar

celelalte drept carti secundare.

In cartea funciara principala se vor arata cartile secundare, iar in acestea cartea principala.

ART. 96

Cererea de inscriere a ipotecii colective se va face potrivit dreptului comun la instanta principala,

iar la celelalte instante se vor infatisa copii legalizate in temeiul carora se va nota rangul cererii,

pana ce instanta cartii principa le va trimite originalul cu o copie a incheierii privitoare la inscrierea

cererii.

Instantele cartilor secundare isi vor trimite originalul una celeilalte, iar instantei cartii principale ii

vor trimite copie de pe incheierile lor.

Instanta principala, dupa ce va fi savarsit notarile si insemnarile prevazute de lege, va trimite

cate o copie de pe incheiere instantelor secundare.

ART. 97

Daca s-a cerut printr-o singura cerere inscrierea dreptului de ipoteca colectiva instantei

principale, aceasta o va trimite impreuna cu inscrisul original si cu cate o copie a incheierii, in

ordinea stabilita in cerere, celorlalte instante de carti funciare, care vor urma potrivit art. 96.

ART. 98

Daca dupa inscrierea dreptului de ipoteca intr-o carte funciara se inscrie pentru garantarea

aceleiasi creante, un alt drept de ipoteca asupra imobilelor cuprinse in alte carti funciare, se vor

insemna cartea primei ipoteci drept carte principala, iar celelalte drept carti secundare.

In acest caz, instantele de carti secundare vor trimite incheierile lor instantei principale, care va

proceda potrivit celor prevazute de art. 96, al. 3.

ART. 99

Creditorul este dator sa declare existenta ipotecilor colective spre a se putea savarsi notarile si

insemnarile mai sus prevazute; ele se vor face si din oficiu, daca instanta constata existenta

ipotecilor colective.

ART. 100

Apelul impotriva incheierii vreuneia din instante se va inainta instantei care a dat-o. Daca

inscrierea facuta in cartea secundara se radiaza in temeiul hotararii instantei de apel ori recurs,

incheierea de radiere se va comunica si instantei principale pentru ca sa se noteze la ipoteca cartii

principale.

ART. 101

Cererile privitoare la drepturile de ipoteca colectiva inscrise se vor rezolva numai de instanta cartii

principale, potrivit aratarilor cuprinse in aceasta carte; cererile inaintate instantelor secundare se vor

trimite din oficiu instantei principale. Modificarile si radierile dreptului de ipoteca colectiva se vor

inscrie in cartea principala si prin a ceasta isi vor produce efectele, fara inscriere si in cartile funciare

secundare, incheierile instantei principale se vor comunica insa instantelor secundare.

Cu toate acestea, daca s-a cerut instantei principale radierea in intregime sau in parte a dreptului

de ipoteca asupra tuturor imobilelor grevate sau numai a unora din ele, radierea se va inscrie din

oficiu si in cartile funciare respective.

ART. 102

Daca ipoteca se radiaza numai cu privire la imobilul inscris in cartea principala, inscrierile

privitoare la ipoteca vor fi transcrise intr-una din cartile secundare, care va deveni carte principala.

Daca la instanta cartii principale exista si o carte secundara, aceasta va deveni principala. In

celelalte cazuri, instanta va hotari, daca creditorul ipotecar n-a dispus altfel, care carte secundara va

fi socotita in viitor drept principala si ii va trimite din oficiu copiile legalizate ale inscrierilor si ale

inscrisurilor privitoare.

Prefacerea cartii secundare in carte principala se va comunica din oficiu instantelor secundare.

ART. 103

Cererile nerezolvate, privitoare la ipoteca colectiva, ce se gasesc la instanta cartii principale, se

vor trimite, impreuna cu o incheiere, instantei devenita principala.

Aceste cereri vor avea rangul dobandit prin inregistrarea lor la instanta care a fost principala.

Sectiunea a IV-a

Notarea actiunilor

ART. 104

Actiunea pentru executarea prestatiunii tabulare se va putea nota in cartea funciara numai in

temeiul inscrisului original, care dovedeste obligatia de a stramuta, constitui, modifica sau de a

stinge un drept tabular.

Cererea de notare se va face potrivit art. 111.

Notarea actiunii se va putea face atat timp cat se gasesc inscrisi in cartea funciara, fie cel obligat

la prestatiunea tabulara, fie oricare dintre dobanditorii urmatori, daca toate dobandirile au fost cu

titlu gratuit si posterioare obligatiunii la prestatiune tabulara.

ART. 105

Actiunea in rectificare se va putea nota:

1. Daca reiese din cartea funciara ca, prin inscriere, reclamantul este vatamat intr-un drept

tabular ce este sau a fost inscris in folosul sau;

2. In cazul cand Ministerul public cere, in temeiul unei dispozitii de ordine publica, constatarea

nulitatii unui act juridic.

ART. 106

Cand se pretinde ca o inscriere s-a savarsit printr-o infractiune, cel indreptatit, daca dovedeste ca

se afla in cazurile si intruneste conditiile puse de legile penale, pentru a porni actiunea penala, va

putea depune plangerea spre a fi notata la instanta de carti funciare, care, dupa ce va hotari asupra

notarii, o va trimite Ministerului public, pastrand un exemplar pentru dosar; cel indreptatit va putea

inainta plangerea si direct Ministerului public, sau instantei penale, care va trimite o copie legalizata

instantei de carti funciare, pentru a hotari asupra notarii plangerii.

Daca actiunea penala a fost pornita de Ministerul public, cel indreptatit va putea cere notarea ei in

temeiul copiei legalizate a rechizitorului introductiv de instanta, sau in cazurile cand judecatorul de

instructie s-a sesizat din oficiu, in temeiul unei asemenea copii de pe ordonanta de trimitere in

judecata.

Notarea se va radia in temeiul copiei legalizate de pe ordonanta desavarsita de neurmarire, sau

de pe hotararea desavarsita de achitare, prin care se constata inexistenta faptului imputat.

ART. 107

In cazul cand plangerea sau actiunea s-a facut in termenul prevazut de art. 37, partea vatamata

va putea cere, pe baza hotararii desavarsite a instantei penale prin care s-a declarat nevalabilitatea

inscrierii, radierea inscrierii nevalabile, precum si celor ce s-au facut dupa notare, in temeiul acestei

inscrieri.

Notarea plangerii sau a actiunii penale isi va produce efectul si in ceea ce priveste actiunea in

rectificare, daca instanta penala s-a pronuntat numai asupra vinovatiei paratului sau in cazul cand

se cere radierea inscrierilor facute inainte de notare in temeiul inscrierii nevalabile.

ART. 108

Actiunea ce urmeaza sa fie notata se va indrepta la instanta de carte funciara, alaturandu-se pe

langa exemplarele cerute, potrivit dreptului comun, un exemplar, care va fi pastrat de aceasta

instanta.

Aceasta dupa ce a hotarat asupra notarii cererii, va trimite actiunea la instanta aratata de parte.

Daca actiunea s-a introdus la instanta de drept comun, partea va putea cere instantei de carte

funciara notarea ei, alaturand o copie legalizata de pe actiune.

ART. 109

Creditorul va putea cere notarea actiunii pauliene, daca dovedeste printr-un inscris, cu data certa,

ca dreptul sau de creanta s-a nascut inainte de actul viclean atacat.

Daca actiunea nu a fost pornita de-a dreptul la instanta de carte funciara, creditorul va infatisa si

o copie legalizata de pe actiune.

CAP. 5

Dispozitii de procedura

Sectiunea I

Dispozitii generale

Paragraful 1

Competenta

ART. 110

Cererea de inscriere se va indrepta la instanta unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se

faca inscrierea.

Paragraful 2

Persoanele indreptatite sa ceara inscrierea

ART. 111

Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de oricine care potrivit inscrisului original,

hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa

modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.

ART. 112

Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:

1. de mandatarul general al celui indrituit;

2. de oricare dintre titularii aceluiasi drept.

ART. 113

Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare

judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative,

va putea cere instantei de carte funciara, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui

drept tabular, sau radierea unei sarcini.

ART. 114

Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate

cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.

Paragraful 3

Forma cererilor

ART. 115

Cererea se va prezenta intr-un singur exemplar si va arata:

1. Instanta la care se indreapta;

2. Numele si domiciliul celui care a cerut inscrierea, precum si ale persoanelor carora incheierea

urmeaza a fi inmanata;

3. Inscrisul in temeiul caruia se cere inscrierea;

4. Inscrierea ce urmeaza sa se faca;

5. Comuna, iar in cazul prevazut de art. 2, al. 3, si satul in care se afla imobilul, numarul cartii

funciare, numarul corpului funciar din care face parte, numarul de ordine si numarul de parcela;

6. Persoanele carora urmeaza sa se predea inscrisurile originale.

Nearatarea persoanelor carora urmeaza a se comunica incheierea sau a se preda inscrisul original

nu va impiedica rezolva rea cererii.Tota astfel, se va urma in caz de nearatare a domiciliului acestor

persoane.

Cererea va fi primita chiar in cazul cand ea nu arata decat comuna si numarul de parcela sau de

carte funciara, daca dreptul ce urmeaza sa fie inscris ori radiat se refera la toate imobilele inscrise

intr-o carte funciara.

Daca cererea nu stabileste felul inscrierii, instanta va incuviinta, potrivit imprejurarilor,

intabularea, inscrierea provizorie sau notarea.

Daca se cere intabularea, se va putea incuviinta inscrierea provizorie sau notarea; de asemeni

daca se cere inscrierea provizorie se va putea incuviinta notarea.

ART. 116

Daca nu s-au alaturat la cerere, copiile inscrisului original in temeiul caruia se cere inscrierea si

care urmeaza a fi pastrate la arhiva instantei, inscrisul original va fi retinutg pana ce partea obligata

sa depuna copiile, va prezenta copii conforme sau va plati taxele prevazute in regulament pentru

intocmirea lor.

ART. 117

Daca inscrisul original in temeiul caruia s-ar putea savarsi inscrierea, se gaseste la o alta instanta

judecatoreasca sau la o alta autoritate administrativa, cererea de inscriere, intovarasita de o copie

legalizata a inscrisului original, se va nota in cartea funciara.

Inscrisul original va fi cerut din oficiu instantei judecatoresti sau autoritatii administrative, sau se

va da termen pentru aducerea lui.

Daca partea nu prezinta in acest termen inscrisul original sau dovada ca a pornit actiunea pentru

infatisarea lui, cererea va fi respinsa, radiindu-se totodata notarea ei.

Paragraful 4

Inregistrarea cererilor

ART. 118

Cererea de inscriere prezentata grefei va primi de indata un numar de inregistrare, care va fi

totodata si numarul incheierii.

Acest numar se va trece si in partea cartii funciare, in care urmeaza a se face inscrierea.

Conducatorul cartii funciare va face pe cerere aratare ca din cuprinsul cartii funciare nu rezulta

nici o impiedicare pentru savarsirea inscrierii; daca insa constata vreo piedica, o va arata pe o foaie

deosebita, ce se va anexa la cerere.

Cel interesat va putea totodata sa prezinte o copie dupa cererea sa, scutita de timbru, spre a i se

trece numarul de inregistrare.

ART. 119

Cererea inregistrata nu mai poate fi modificata sau intregita.

ART. 120

Cererile si inscrisurile netimbrate sau neindestulator timbrate, vor fi rezolvate, aplicandu-se prin

aceeasi incheiere o amenda de cinci ori mai mare decat taxa datorita. Instanta va retine inscrisul

original pana la achitarea amenzii cuvenite.

Daca se infatiseaza la o instanta de carte funciara un act pentru care nu s-a platit impozitul

proportional, instanta va inregistra cererea, insemnand si neachitarea impozitului in partea cartii

funciare in care urmeaza a se face inscrierea. Instanta va respinge cererea, radiind insemnarea daca

nu se aduce dovada achitarii impozitului in termen de 15 zile de la inregistrare.

Cererea pentru notarea unei actiuni va fi respinsa daca nu au fost achitate taxele de timbru si

impozitul proportional datorit pentru actiune.

Paragraful 5

Rezolvarea cererilor

ART. 121

Instanta de carte funciara va cerceta daca fata de aratarile cuprinse in cartea funciara cererea

poate fi incuviintata in temeiul inscrisurilor prezentate.

Partile vor fi citate numai in cazurile prevazute de lege.

Cererea poate fi incuviintata in intregime sau in parte.

Daca lipsurile constatate din oficiul nu impiedica incuviintarea cererii, ea va fi admisa,

dispunandu-se totodata si intregirea lor.

ART. 122

Incheierea prin care se admite cererea va arata:

1. Inscrisul pe care se intemeieaza;

2. Felul inscrierii: intabulare, inscriere provizorie ori notare;

3. Determinarea exacta a dreptului sau faptului ce se inscrie;

4. Modalitatile drepturilor inscrise;

5. Comuna si eventual satul, in care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul corpului

funciar din care face parte, numarul de ordine si numarul de parcela;

6. Persoanele in folosul si impotriva carora se savarseste inscrierea;

7. Persoanele carora urmeaza sa se predea inscrisurile originale;

8. Persoanele carora urmeaza sa se faca comunicarea;

9. Daca va fi locul, dreptul de ipoteca legala.

ART. 123

Inscrierea in cartea funciara va cuprinde:

1. Ziua, luna, anul si numarul de inregistrare a cererii in temeiul careia se face inscrierea ;

2. Inscrisul pe care se intemeiaza;

3. Determinarea faptului sau dreptului ce se inscrie, precum si a modalitatilor lui; inscrie rea se va

putea completa cu trimitere la inscrisul doveditor, cu aratarea de va fi nevoie, a unor anume parti

din acestea;

4. Aratarea lucrului nemiscator ori a dreptului la care se refera inscrierea. Daca inscrierea se

refera la o alta inscriere anterioara, se va arata si numarul de ordine al acestuia;

5. Persoanele in folosul carora se savarseste inscrierea.

ART. 124

In cazul cand instanta de carte funciara admite cererea, se va face mentiunea pe inscrisul original

despre desavarsirea inscrierii, indicandu-se atat partea cartii funciare in care s-a facut inscrierea cat

si numarul de ordine al inscrierii.

ART. 125

Incheierea prin care cererea este respinsa va fi motivata.

Respingerea se va nota in cartea funciara, aratandu-se numele celui care a cerut inscrierea,

dreptul sau faptul juridic care a facut obiectul cererii, precum si bunul nemiscator asupra caruia

urma sa se faca inscrierea; notarea nu se va savarsi daca nu pot face aceste aratari.

ART. 126

Incheierea instantei de carte funciara se va comunica celui care a cerut inscrierea, precum si

persoanelor care potrivit aratarilor din cartea funciara sunt interesate.

Paragraful 6

Caile de atac

ART. 127

Apelul impotriva incheierilor instantei de carte funciara se va face in temren de 15 zile de la

comunicare si se va judeca de tribunal.

Cel care a cerut inscrierea nu va putea invoca in apel dovezi noi.

Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea sentintei si se va judeca de catre Curtea

de Casatie.

Apelul si recursul se vor depune la instanta care a dat hotararea atacata; tribunalul va instiinta

din oficiu instanta de carte funciara despre introducerea sau neintroducerea in termen a recursului.

Apelul si recursul se vor nota din oficiu in cartea funciara, notarea apelului se va radia daca nu s-

a facut recurs in termen.

ART. 128

Curtea de Casatie va judeca in fond, fara trimitere.

In cazul respingerii, notarea recursului se va radia din oficiu.

Hotararea instantei de apel sau de casare va fi trimisa din oficiu instantei de carte funciara, care o

va inmana partilor.

ART. 129

Inscrierea facuta in temeiul hotararii instantei de apel, ori de casare isi va produce efectele de la

inregistrarea cererii la instanta de carte funciara.

Sectiunea a II-a

Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite prin uzucapiune

ART. 130

Cererea de inscrierea se va indrepta judecatoriei in circumscriptiunea careia este asezat imobilul.

Judecatoria, prin incheiere, va emite o somatiune care se va afisa la judecatorie, la primaria

comunei unde se afla asezat imobilul si se va publica intr-unul din ziarele mai raspandite din

Capitala.

Publicarea in ziar va fi inlocuita pentru fondurile rurale mai mici de 5 ha, prin batai de toba,

facute in 2 duminici succesive.

Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin proces-verbal intocmit, in cazul prevazut la al.

2, de catre grefier, iar in cazul prevazut la al. 3, de catre primar. Procesul-verbal se va inainta fara

intarzierre judecatoriei.

Prin somatiune cei interesati vor fi invitati sa faca opozitiune, cunoscand ca in termen de 1 luna

de la cea din urma din aceste publicatiuni, judecatoria va pasi la judecarea pricinii.

Daca nu s-a facut opozitiune, judecatoria se va pronunta printr-o incheiere, in cazul contrar

opozitiunea se va judeca de catre instanta competenta, dupa dreptul comun. Daca aceasta instanta

ar fi tribunalul, judecatoria ii va trimite din oficiu dosarul pricinii.

In ambele cazuri, instanta va cereceta daca sunt indeplinite cerintele art. 28.

Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat in temeiul hotararii

judecatoresti, de prima instanta sau a incheierii prin care s-a admis cererea.

Justificarea se va face prin hotarare judecatoreasca desavarsita.

Instanta de carte funciara nu va putea, in temeiul uzucapiunii, dispune inscrierea dreptului, daca

acesta a fost intabulat sau inscris provizoriu, in folosul unei alte persoane, chiar dupa implinirea

termenului de uzucapiune; in cazul cand s-ar fi facut numai o notare, instanta va dispune inscrierea

dreptului, fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea.

Sectiunea a III-a

Procedura privitoare la cererile de alipire, deslipire, transcriere si reinscriere

ART. 131

Crerea proprietarului privitoare la alipirea sau deslipirea unui imobil, inscris in cartea funciara, va

trebui sa arate numarul parcelei care face obiectul cererii.

In cazul cand parcela urmeaza sa fie despartita, se va alatura la cerere si o schita de plan, dupa

care se va retine o copie pentru arhiva.

Inscrisul original pe care se intemeiaza cererea va trebui sa indeplineasca conditiunile

cerute prin intabularea dreptului de proprietate.

ART. 132

Schita de plan va trebui sa fie intocmita si semnata de o persoana autorizata, prin

regulamentul legii de fata.

Schita de plan va fi semnata de parti si va cuprinde: data cand a fost intocmita, parcela ce

urmeaza sa fie despartita, intinderea si numele parcelelor constituite prin despartire, numele

persoanelor asupra carora aceste din urma parcele urmeaza sa fie transcise sau reinscrise.

ART. 133

Daca schita nu indeplineste conditiunile legii, instanta de carte funciara o va restitui, dand partilor

un termen, care nu va putea depasi 15 zile si nici a fi mai scurt de 8 zile, pentru a depune o schita

intocmita potrivit prevederilor legale; ea va respinge cererea daca schita nu a fost depusa in acest

termen, sau daca schita depusa nu intruneste cerintele legii.

ART. 134

Ori de cate ori se face o cerere de alipire sau deslipire, persoanele interesate, potrivit

cuprinsului cartii funciare, vor fi citate spre a prezenta obiectiunile lor, afara de cazul cand se

prezinta in scris consimtamantul acestora.

Deslipirea unei parcele sau a unei pati dintr-o parcela, ce face parte dintr-un corp funciar, se face,

in lipsa unei conventiuni contrare, impreuna cu sarcinile ce greveaza imobilul.

Daca creditorii ipotecari consimt, atat la deslipirea unei parcele sau a unei parti de parcela

dintr-un corp funciar, cat si la alipirea ei la altul, ipotecile vor lua rang dupa cele ce greveaza

imobilul la care s-a facut alipirea.

In toate cazurile, ipotecile se vor inscrie ca ipoteci colective; inscrierea lor va fi scutita de taxe.

ART. 135

Deslipirea unei parcele dintr-o carte funciara si reinscrierea ei in aceeasi carte funciara, se va face

in temeiul aceleieasi cereri.

Daca aceste lucrari urmeaza sa fie facute in cartile funciare a doua instante diferite, cererea se va

inainta instantei competente pentru a ordona deslipirea.

Cand nimic nu impiedica incuviintarea deslipirii, cererea se va nota in cartea funciara si se va

trimite cu mentiunea notarii celeilalte instante spre inscrierea.

Inscrierile ce se vor face, dupa notarea cererii de transcriere asupra partii notate pentru

transcriere, vor avea efect numai in cazul cand nu se incuviinteaza inscrierea parcelei in noua carte

funciara.

ART. 136

instanta careia i se transmite cererea , daca nu este vreo impiedicare, va savarsi inscrierea,

comunicand incheierea de inscriere primei instante; aceasta va executa deslipirea aratand cartea

funciara in care s-a trecut imobilul transcris. Incheierea de deslipire se va comunica si partilor

interesate potrivit aratarilor cartii funciare.

De asemeni aceasta instanta va trimite instantei cartii funciare principale incheierea sa de

transcriere, daca asupra parcelei transcrise erau ipoteic colective.

Daca instanta de trimitere nu incuviinteaza cererea de inscriere, va trimite instantei competente

de a dispune transcrierea copie de pe incheiere, spre a fi comunicata persoanelor interesate, daca la

data comunicarii nu s-a facut apel in termen, notarea cererii de transcriere se va radia din oficiu.

ART. 137

Dupa savarsirea transcrierii, cererea cu inscrisurile privitoare se va trimite instantei cartii funciare

in care s-a inscris imobilul.

Daca inscrierile privesc si alte imobile, instanta de carte funciara va comunica, cu scutire de taxe,

copii legalizate de pe acestea.

Sectiunea a IV-a

Comunicarea incheierilor

ART. 138

Comunicarea incheierilor instantei de carte funciara se va face din oficiu, potrivit dispozitiunilor

codului de procedura civila privitoare la prima citare in cauzele contencioase.

Incheierile se vor inmana celui indrituit, reprezentantului sau lega sau celul anume imputernicit

pentru aceasta.

CAP. 6

Dispozitiuni privitoare la tinerea cartii funciare

ART. 139

Titlul cartii funciare va cuprinde: numarul cartii si numele comunei in care se gaseste imobilul.

Daca subsolul alcatuieste o proprietate miniera deosebita, se va arata acest lucru in titlu,

mentionandu-se parcelele referitoare si facandu-se trimitere la cartea miniera, la cadastrul minier,

ori, in lipsa, la orice a lta data menita a identifica proprietatea miniera.

Titlul cartii funciarea dreptului de superficie va cuprinde si mentiunea acestui drept.

ART. 140

Partea I a cartii funciare va arata numarul de ordine si cel topografic al fiecarei parcele, felul de

cultura ori folosinta, locul de aserzare, intinderea si venitul impozabil; ea va avea si o rubrica pentru

observatiuni.

ART. 141

Partea a II-a va cuprinde:

1. Numele si prenumele proprietarului, aratandu-se dupa putinta datele necesare pentru

identificarea lui;

2. Faptele, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la

drepturile tabulare inscrise in aceasta parte;

3. Sechestrul, urarirea imobilului sau a veniturilor sale;

4. Aratarea oricarei modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute

in aceasta parte.

Partea a III-a, va avea 4 rubrici: numar de ordine, inscrieri, suma creantei si observatiuni.

ART. 143

Orice modificare materiala privitoare la imobil, precum si felul de folosinta orui de cultura, se va

arata la descrierea imobilului.

ART. 144

Modificarile savarsite prin alipire, deslipire, reinscriere si transcriere, se vor arata, atat in partea I,

cu numarul de ordine ce urmeaza, numarul parcelei fiind vechiul ei numar urmat de indicele de pe

plan.

Parcelele care se unesc se vor sublinia, reinscriindu-se unite, ca ultima parcela in partea I, cu

numarul de oridine ce urmeaza, numarul nou de parcela fiind format din alaturarea vechilor numere.

Transcrierea unei parcele in alta carte funciara se va arata prin sublinierea inscrierii parcelei in

vechea carte funciara.

Modificarile se vor arata in partea a II-a, cu indicarea inscrisurilor in temeiul carora s-au savarsit,

iar in partea I, in dreptul parcelelor subliniate, precum si a celor nou inscrise; se va arata in rubrica

observatiuni numarul de ordine al inscrierii savarsite in partea a II-a.

ART. 145

Orice schimbare adusa vreunei inscrieri in cartea funciara, se va arata prin sublinirea vechii

inscrieri si prin trecerea in rubrica de observatiuni a numarului de ordine sub care s-a savarsit noua

inscriere.

Justificarea unei inscrieri provizorii se va arata prin trecerea in rubrica de observatiuni a

numarului de ordine sub care ea a fost savarsita.

ART. 146

Unirea mai multor parcele intr-un singur corp funciar, se va arata printr-un numar roman, dupa

care va urma aratarea parcelelor. In cazul cand se inscrie fara sa se alipeasca la un corp funciar o

noua parcela, in aceeasi carte funciara, se va pune semnul crucii dupa ultimul corp funciar inscris;

fiecare parcela dupa semnul crucii va fi socotita ca un corp funciar independent.

CAP. 7

Dispozitiuni privitoare la punerea in aplicare a legii

Sectiunea I

Intrarea in vigoare a legii

ART. 147

Legera de fata va intra in vigoare in Transilvania si Bucovina , o data cu codul civil unificat, iar in

Vechiul regat si Basarabia, potrivit dispozitiunilor ce urmeaza:

ART. 148

Comunele unde urmeaza sa se faca lucrarile de intocmire ale cartilor funciare, se vor arata printr-

un jurnal al Consiliului de ministri, dat asupra raportului Ministerului Justitiei si cu avizul Ministerului

de Domenii si Agricultura, publicat in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele mai raspandite din

Capitala.

ART. 149

Lucrarile pentru intocmirea cartilor funciare se compun din:

1. Lucrarile judecatoresti;

2. Lucrarile pentru individualizarea imobilelor;

3. Coordonarea lucrarilor judecatoresti cu masuratoarea parcelara, precum si intocmirea cartilor

funciare provizorii;

4. Completarea si verificarea cartilor funciare provizorii;

5. Rectificarea inscrierilor facute in cartile funciare.

Sectiunea a II-a

Lucrarile judecatoresti

ART. 150

Ministerul Justitiei poate da delegatie magistratilor, conducatorilor de carti funciare sau ajutorilor

lor, precum si grefierilor, sa stranga din registrele de publicitate si din dosarele instantelor

judecatoresti datele privitoare la drepturile ce au de obiect imobilele precum si la capacitatea de a

dispune asupra lor.

In acelasi scop, Ministerul Justitiei va putea angaja avocati precum si magistrati, conducatori de

carti funciare sau grefieri pensionati.

De asemeni, Ministerul de Justitie va putea angaja personalul de birou si de serviciu necesar.

Sectiunea a III-a

Lucrarile pentru individualizarea imobilelor

Paragraful 1

Intocmirea tabloului posesorilor

ART. 151

In termenul aratat prin jurnalul Consiliului de Ministri, prin care s-a dispus inceperea lucrarilor de

intocmire ale cartilor funciare, primaria va alcatui un tablou al celor care poseda ca proprietari, cu

aratarea imobilelor, care vor fi individualizate prin vecinatati sau prin orice alte date.

Se va arata dupa putinta:

1. Daca posesorul este capabil ori nu;

2. Reprezentantii legali ai posesorilor incapabili;

3. Daca imobilul formeaza obiectul unei proprietati indivize sau proprietati individuale pe etaje ori

apartamente.

daca serviciul primariei poseda harti, schite de plan despre imobilele in comuna, se va anexa la

acest tablou cate o copie certificata conform cu originalul de catre seful serviciului cadastral.

ART. 152

Tabloul alcatuit va fi pus spre vedere timp de 15 zile, in care termen cei interesati vor putea face

observatiunile lor verbale sau in scris in fata primarului sau delegatului sau, care va fi dator sa

intocmeasca procese-verbale despre observatiunile facute.

Paragraful 2

Masuratoarea parcelarii

ART. 153

Lucrarile tehnice de masuratoare parcelara se vor executa de catre Ministerul Agriculturii si

Domeniilor prin Directiunea Cadastrului, urmandu-se dispozitiunile legii nr. 93 din 20 aprilie 1933,

care nu contravin legii de fata.

In vederea intocmirii cartilor funciare, un program anual de lucrari va fi alcatuit de catre

Ministerul Justitiei, de acord cu Ministerul de Agricultura si Domenii.

Pentru a putea grabi introducerea cartilor funciare, Ministerul Justitiei va putea dispune, in cadrul

programului de lucrari prevazut mai sus, ca Directiunea Cadastrului sa proceada la comunele unde

lucrarile de geodezie nu sunt executate, la lucrarile de masuratoare parcelara, urand ca incadrarea

lor in canevasul geodezic sa se faca ulterior.

ART. 154

Lucrarile de masuratoare parcelara sau de geodezie executate de alte autoritati vor putea fi

folosite.

Daca municipiile vor face pe teritoriul lor lucrari tehnice de masuratoare parcelara, ele vor fi

facute in conformitate cu normele stabilite in instructiunile tehnice ale Directiunii Cadastrului din

Ministerul Agriculturii si Domeniilor si vor fi supuse controlului acestui minister.

ART. 155

Inginerul, delegat de Ministerul Agriculturii si Domeniilor, va comunica primariei inceperea

operatiunilor tehnice, cu cel putin 30 de zile inainte.

primarul va instiinta prin afisare si prin mijloace de publicitate obisnuite in comuna, pe posesorii

terenurilor, sa se prezinte in persoana sau prin mandatarii lor, pentru a da lamuririle privitoare la

identificare si hotarele nemiscatoare ce poseda.

ART. 156

Inainte de inceperea lucrarilor de masuratoare parcelara, autoritatile comunale vor fixa prin

semne vizibile si trinice drumurile de exploatare si de hotare, iar posesorii vor fixa prin semne

vizibile, hotarele imobilelor ce poseda.

Comunele vor pune la dispozitia delegatilor si comisiunilor in mod gratuit birourile necesare,

asigurandu-le posibilitatea de a lucra.

ART. 157

Inginerul delegat asistat de doi delegati ai primariei, ascultand pe cei interesati va proceda la:

1. Identificarea, masurarea si delimitarea imobilelor din comuna care face obiectul posesiunilor;

2. Constatarea acordului posesorilor invecinati asupra hotarelor;

3. Consemnarea si precizarea portiunilor litigioase, daca se ivesc neintelegeri intre posesorii

invecinati; in cazul unor astfel de neintelegeri, inginerul delegat va fixa provizoriu, potrivit aratarilor

partilor, amandoua hotarele suprafetei litigioase;

4. Stabilirea felului de folosinta sau de cultura a fiecarei parcele;

5. Asezarea semnelor de hotar ale imobilelor;

6. Intocmirea schitelor si planului parcelar al comunei, a repertoriului alfabetic al posesorilor,

precum si a celui topografic al parcelelor.

ART. 158

Cetele de mosneni vor fi inscrise in repertoriul alfabetic cu denumirea lor colectiva, totodata se va

alcatui un tablou, potrvit hotararilor judecatoresti si a legilor speciale in vigoare, cu numele

persoanelor care impreuna alcatuiesc colectivitatea, aratandu-se, pe cat se poate in dreptul fiecarui

devalmas si partea ce i se cuvine.

Acest tablou se va alatura repertoriului alfabetic din care va face parte integranta.

Daca persoanele care alcatuiesc colectivitatea poseda imobilul in parti divizate, aceasta se va nota

de asemenea in tablou.

Paragraful 3

Verificarea si receptionarea lucrarilor

ART. 159

Dupa terminarea masuratorii parcelare, intr-o comuna sau intr-o parte a ei, inginerul delegat va

depune planurile intocmite la primarie, care vas aduce aceasta la cunostinta locuitorilor prin

mijloacele de publicitate obisnuite in comuna, pentru ca cei interesati sa poata cere rectificarea

planurilor.

In acest scop, locuitorii isi vor putea depune plangerile pana la savarsirea verificarii prevazute in

art. 160 vacare va putea avea loc numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la publicare.

ART. 160

Ministerul Agriculturii si Domeniilor va dispune printr-un inginer inspector, verificarea lucrarilor

tehnice de masuratoare executate de inginerul delegat, care va cerceta plangerile facute.

Aceasta verificare se va putea face si inainte de terminarea lucrarilor intr-o comuna, in masura in

care inginerul le-a terminat intr-o parte a acesteia.

Cu acest prilej, inginerul delegat impreuna cu inspectorul verificator, asistati fiind de delegatii

primarie i, vor proceda la rectificarea planurilor, daca plangerile sunt intemeiate.

ART. 161

Despre toate lucrarile prevazute la art. 151 - 152, 155 - 157, 159 - 160, se vor incheia procese-

verbale.

ART. 162

Dupa verificarea lucrarilor de masuratoare parcelara intr-un teritoriu cadastral, inginerul delegat

va depune directiunii cadastrului intreg dosarul cu planurile si actele lucrarilor, care va instiinta

despre aceasta Ministerul Justitiei.

Directiunea cadastrului la indrumarea Ministerului Justitiei , va inainta judecatoriei respective in

copii certificate registrul cadastral funciar, repertoriile, planurile cadastrale, procesele-verbale,

precum si schitele referitoare la litigiile privind limitele proprietatilor invecinate, constatate cu

ocaziunea masuratorii.

Sectiunea a IV-a

Inocmirea cartilor funciare provizorii

ART. 163

Dupa terminarea licrarilor mai sus prevazute, Ministerul Justitiei prin decizie ministeriala va stabili

data cand vor incepe in comuna lucrarile de coordonare, pentru intocmirea cartilor funciare

provizorii.

Deciziunea se va publica in Monitorul Oficial, intr-un ziar mai raspandit din comuna, judet sau

capitala tarii, precum si prin afisarea la primaria comunei.

ART. 164

Pentru savarsirea lucrarilor, Ministerul Justitiei va delega un judecator, care va fi ajutat de un

secretar numit dintre persoanele aratate la art. 151, de un inginer delegat de Ministerul Agriculturii

si Domeniilor, precum si de un delegat la primariei.

ART. 165

Posesorii imobilelor, precum si cei care ar pretinde drepturi asupra acestora, vor fi instiintati, prin

mijloacele de publicitate obisnuite in comuna,sa se infatiseze la primarie, in zilele stabilite de

judecatorul delegat cu inscriosurile privitoare la drepturile lor.

ART. 166

Judecatorul delega va proceda la urmatoarele lucrari:

1. Va examina actele cu privire la identificarea imobilelor, intocmind un tablou de schimbarile de

posesiune intervenite de la alcatuirea lor pana la zi;

2. Va stabili parcelele de teren care vor fi intrunite in corpuri funciare;

3. Va stabili drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente,

restrangerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce greveaza

locul nemiscator, precum si orice fapt sau raport juridic ce urmeaza notate.

Despre cercetarile si constatarile sale, judecatorul va incheia procese-vebale, semnate si de cei

interesati.

ART. 167

Dupa terminarea cercetarilor si verificarilor, judecatorul delegat va intocmi, potrivit legii de fata,

cartile funciare provizorii.

ART. 168

Cel care poseda cu titlu de proprietar, va fi inscris ca proprietar, afara numai daca dreptul sau

fiind contestat, judecatorul constata din datele stranse cu prilejul lucrarilor pregatitoare sau din

inscrisurile infatisate de partile interesate, ca o alta persoana urmeazasa fie inscrisa.

ART. 169

Orice imobil care, prin natura sa ori prin scopul economic urmarit de proprietar, alcatuiesc o

unitate economica, va constitui un corp funciar, daca proprietarul nu voieste altfel.

corpul funciar va fi alcatuit la cererea proprietarului din mai multe imobilece-i apartin, afara

numai daca sunt supuse unor sarcini care nu pot greva separat parcelele unui corp funciar.

ART. 170

Daca intr-un registru de mutatiuni sau din actele infatisate de parti rezulta ca imobilul este

proprietatea indiviza a doua sau mai multe persoane, insa acesti coproprietari se gasesc in fapt in

posesiunea unor parti deosebite, coproprietarii de comun acord vor putea cere ca din parcelele ce

sunt in posesia fiecaruia sa se formeze cate un imobil deosebit, inscriindu-se intr-o carte funciara

separata sau alipindu-se , la cerere, unui coparp funciar inscris pe numele aceleiasi persoane in

cartea funciara comuna.

ART. 171

Cartile funciare provizorii se vor intocmi in doua exemplare.

Un exemplar impreuna cu procesele-verbale si cu actele de masuratoare, vor fi depuse la

judecatorie, iar la al doilea exemplar la primarie, pentru ca partile sa poata lua cunostinta despre

inscrierile facute.

Sectiunea a V-a

Completarea si verificarea cartilor funciare provizorii

ART. 172

Judecatoria, primind actele, va invita prin ordona nta publicata in Monitorul Oficial, intr-un ziar mai

raspandit din comuna, judet sau capitala tarii, precum si prin afisarea la primarie, pe toti cei

interesati sa-si faca obiectiunile motivate cu privire la inscrierile facute in cartile funciare provizorii,

intr-un termen de 3 luni de la data afisarii in comuna, judecatoria apreciind va putea prelungi

termenul cu inca o luna.

Primaria, prin toate mijloacele de publicitate obisnuite in localitatea, va instiinta pe cei interesati

de cuprinsul ordonantei judecatoresti.

ART. 173

Dupa implinirea termenului, judecatorul de carti funciare, va proceda la examinarea memoriilor

depuse, putand merge la fata locului.

Obiectiunile contra inscrierilor in carti funciare provizorii vor putea fi facute atat in scris la

judecatorie sau primarie, cat si verbal in fata judecatorului, care la va consemna intr-un proces-

verbal. Primaria va inaintea judecatoriei reclamatiunile partilor cu toate anexele.

Completarea sau indreptarea datelor cuprinse in cartile funciare provizorii nu se va putea dispune

decat dupa ascultarea partilor.

Dupa savarsirea acestor lucruri se vor intocmi proiectele de carti funciare.

Sectiunea a VI-a

Procedura de rectificare

ART. 174

Proiectele cartilor funciare, dimpreuna cu toate inscrisurile referitoare, vor fi inaintate comisiunii

de control de pe langa tribunal, compusa dintr-un judecator delegat de primul presedinte, asistat de

doi delegati ai Ministerului de Justitie, din care, unul va fi conducator de carte funciara, iar celalalt

va fi numit dintre persoanele aratate la art. 150.

Comisiunea va examina daca s-a procedat legal la intocmirea cartilor funciare si intrucat va

constata lipsuri sau erori, va proceda la inlaturarea lor, dupa ascultarea partilor interesate.

Dupa savarsirea lucrarilor privitoare la o comuna, Comisiunea va instiinta Ministerul Justitiei, care

va declara prin decizie ministeriala publicata in Monitorul Oficial si afisata la primarie si judecatorie,

proiectele de carti funciare drept carti funciare legale, ale comunei si va dispune inceperea procedurii

de rectificare.

Primaria va aduce la cunostinta locuitorilor decizia ministeriala, prin toate mijloacele de

publicitate obisnuite in comuna.

ART. 175

Deciziunea ministeriala va arata teritoriul pentru care s-au intocmit cartile funciare,

circumscriptiile judecatoresti, locul unde cartile funciare vor putea fi cercetate de cei interesati la

data de la care acestea sunt declarate carti funciare legale.

Deciziunea va mai face cunoscut ca, incepand de la ziua aratata drepturile de proprietate , de

ipoteca sau alte drepturi reale asupra imobilelor, se vor putea constitui, dobandi, margini, stramuta

sau stinge numai potrivit dispozitiunilor legii de fata.

Deciziunea va mai cuprinde: somatiunea de a face in termen de trei luni de la data procesului-

verbal, constatand savarsirea publicitatii in comuna, declaratiunile aratate in articolul urmator, va

indica instanta la care se vor depune declaratiunile si va arata ca declaratiunile sau contestatiunile

facute dupa trecerea acestui termen, nu vor fi opozabile tertelor persoane, care au dobandit cu buna

credinta prin act juridic cu titlu oneros, drepturi reale, intemeindu-se pe cuprinsul noilor carti

funciare.

Procesul-verbal constatand savarsirea publicitatii in comuna va fi deindata inaintat judecatoriei.

ART. 176

Vor fi somate a face declaratiuni:

1. Persoanele care avand un drept castigat, inainte de ziua cand cartile funciare au fost declarate

legale, ar pretinde o modificare a inscrierii privitoare la proprietate, fara osebire daca acea

modificare ar trebui sa se faca prin deslipirea, alipirea sau transcrierea, prin schimbarea

caracterizarii imobilelor sau in alt mod.

2. Persoanele care, inainte de ziua cand cartile funciare au fost declarate legale, dobandind

drepturi reale asupra imobilului altuia, ar cere inscrierea acestor drepturi sau modificarea ori

radierea unei inscrieri care, prin existenta sau rangul ei, ii vatama.

Declaratiunile facute potrivit dispozitiunii de mai sus va arata rangul dreptului pretins, corpul

funciar asupra caruia urmeaza sa se faca inscrierea, precum si temeiul juridic pe care se sprijina

dreptul sau rangul pretins; inscrierile doveditoare se vor alatura sau se vor arata unde sunt depuse.

Declaratiunea de mai sus va trebui sa fie facuta si in cazul cand dreptul supus declaratiunii se

invedereaza din registrul proprietatii, din registrul de transcriptiuni sau inscriptiuni, din registrul

foilor dotale sau de urmarire, ori dintr-o hotarare judecatoreasca sau daca partea a introdus la o

instanta o cerere privitoare la acel drept.

Decizia va trebui sa mentioneze expres aceasta din urma dispozitiune.

ART. 177

Declaratiunea facuta potrivit art. 176 va fi notata, iar judecatoria va ordona din oficiu dezbaterea,

citand atat persoanele impotriva carora s-a facut declaratiunea, cat si cele care, potrivit cuprinsului

cartii funciare, sunt interesate.

ART. 178

Daca partile nu ajung la un acord, instanta va indruma la proces partea care, potrivit dreptului

comun. are sarcina dovezii, statornicind in acest scop un termen care se va socoti din ziua in care

hotararea a ramas desavarsita.

Termenul nu va putea fi mai mic de 15 zile si nici mai mare de doua luni.

ART. 179

Daca cel inscris in cartea funciara a fost indrumat la proces si n-a pornit actiunea in termenul

statornicit sau daca actiujnea i-a fost respinsa prin hotarare desavarsita, inscrierea se va radia sau

modifica, dupa cum s-a constatat existenta sau numai rangul dreptului, iar cartea funciara va

dobandi caracter definitiv cu privire la dreptul ce a facut obiectul litigiului.

Daca contestatorul fiind indrumat la proces n-a pornit actiunea in termenul fixat sau daca

actiunea i-a fost respinsa prin hotarare desavarsita, notarea actiunii va fi radiata, iar cartea funciara

va dobandi caracter definitiv cu privire la dreptul contestat.

ART. 180

Extractele de pe cartile funciare, eliberate in cursul procedurii de rectificare, vor face aratare

speciala despre inscrierile care sunt contestate.

ART. 181

Caile de atat impotriva hotararilor judecatoresti, pronuntate in procedura de rectificare, vor fi cele

statornicite in dreptul comun, afara de cazul prevazut de art. 178, cand hotararea se va da cu

dreptul de recurs la tribunal.

ART. 182

Dupa terminarea procedurii cu rectificare, carti funciare ale aceleiasi comune vor primi numarul

lor de ordine definitiv si vor alcatui registrul funciar al comunei, sau in cazul prevazut de art. 2,

registrele funciare ale satelor.

Paginile fiecarei carti funciare vor fi numerotate si parafate de judecatorul insarcinat cu

conducerea instantei de carte funciara.

Daca paginile unei carti funciare ar fi neindestulatoare, judecatorul va putea dispune, fie

adaugirea de noi pagini, fie deschiderea unei noi carti funciare; el nu va putea dispune adaugirea,

daca proprietarul cere deschiderea unei noi carti funciare.

In cazul adaugirii unei noi pagini, judecatorul va face o noua numerotare, potrivitr dispozitiunilor

mai sus aratate, certificand atat pe pagina adaugita, cat si pe ultima pagina operatiunea savarsita.

In cazul deschiderii unei noi carti funciare, nu se vor transcrie decat inscrierile ce sunt inca

valabile.

ART. 183

Dosarele privitoare la intocmirea cartilor funciare se vor pastra in aerhiva instantei competwente

pentru tinerea acestor carti.

CAP. 8

Dispozitiuni finale

ART. 184

Dispozitiunile procedurii pentru intocmirea cartilor funciare se vor aplica prin asemanare si in

cazul cand o carte funciara urmeaza sa fie completata prin inscrierea unui imobil, care nu este inca

inscris in nici o carte funciara, precum si in cazul cand o carte funciara sau o parte urmeaza sa fie

reconstruita, daca s-a dispus sau a devenit nefolosit.

ART. 185

Daca s-a constatat ca o carte funciara in intregime sau o parte insemnata a ei este cu totul

obscura din cauza numeroaselor schimbari ivite, fie in cuprinsul imobilelor, fie in persoana

proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justitiei in urma raportului instantei funciare si

dupa avizul prelabil al tribunalului component, va putea sa ordone chiar o noua intocmire a cartii

funciare, aplicandu-se in acest caz dispozitiunile legii de fata.

ART. 186

Prin hotarare desavarsita se va intelege in cuprinsul legii de fata, hotararea care nu mai poate fi

atacata nici pe calea recursului.

ART. 187

Pentru intocmirea si tinerea cartilor funciare se infiinteaza, in masura nevoilor, pe langa

judecatoriile din circumscriptiunile Curtilor de Apel: Bucuresti, Chisinau, Constanta , Craiova , Galati si

iasi , cate o sectiune de carte funciara, condusa de catre un judecator, un conducator de carte

funciara, un ajutor al acestuia, precum si din personalul necesar.

La judecatoriile cu mai multi judecatori, seful judecatoriei va desemna la sfarsitul fiecarui an,

judecatorul insarcinat cu conducerea instantei de carte funciara.

ART. 188

In comunele unde sunt mai multe judecatorii, Ministerul Justitiei va desemna judecatoria pentru

care va functiona ca instanta de carte funciara pentru intreaga comuna.

ART. 189

Pentru tinerea la zi a planurilor cadastrale, se va infiinta un serviciu tehnic de evidenta cadastrala.

Modul de organizare si functionare al acestor servicii se va fixa printr-un regulament.

ART. 190

Consiliul Cartilor Funciare prevazut la art. 6 din legea pentru organizarea cadastrului funciar si

pentru introducerea cartilor funciare va avea de la promulgarea legii de fata urmatoarea compunere:

un consilier al Curtii de Casatie si Justitie, ales in sectiunile unite ale acestei Curti, un membru al

Consiliului Legislativ, ales in sectiunile unite ale acestui Consiliu, un delegat la Ministerului de

Agricultura si Domenii si trei delegati ai Ministerului Justitiei.

Ministrul Justitiei face parte de drept din acest consiliu si este presedintele lui.

ART. 191

Sunt scutite de taxa timbrului toate actele procedurale si inscrisurile folosite de cei interesati la

intocmirea si rectificarea cartilor funciare, pana la ramanerea lor definitiva.

ART. 192

Taxele si amenzile prevazute prin legea de fata vor putea fi urmarite potrivit legii de urmarire a

veniturilor publice.

ART. 193

Ministerul Justitiei va intocmi regulamentele necesare pentru aplicarea legii de fata.

ART. 194

Articolele 2, 3, 5, 35, 36 inclusiv si 69 ale legii nr. 93 din 20 aprilie 1993, precum si orice

dispozitiuni contrarii legii de fata sunt si raman abrogate, in masura intrarii in vigoare a prezentei

legi.

[inapoi]

HG nr. 1210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI

HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.

7/1996,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

(1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia

Nationala, se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu

aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la

Ministerul Justitiei.

(2)Agentia Nationala are sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Nationala, ca unica autoritate

in domeniu, indeplineste urmatoarele functii:

a)de strategie, prin care se elaboreaza strategia in conformitate cu politica Guvernului si cu

tendintele in plan international;

b)de reglementare a activitatii, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata,

realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice;

c)de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei,

reprezentarea pe plan intern si international;

d)de autoritate de stat, prin care se dispun si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si

respectarii reglementarilor in vigoare;

e)de indrumare, sprijin si control. In aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului

si publicitatii imobiliare;

f)de administrare a patrimoniului propriu si a unitatilor subordonate.

Art. 3

(1)In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Agentia Nationala are urmatoarele atributii

principale:

a)coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

b)coordoneaza si controleaza, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie

si teledetectie, la nivelul intregii tari, si executa prin Centrul National de Geodezie, Cartografie,

Fotogrammetrie si Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activitati aprobat anual;

c)elaboreaza norme, promoveaza tehnici, standarde, procedee si metodologii de specialitate in

domeniul sau de activitate;

d)autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;

e)organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului

unitar de cadastru;

f)asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea,

modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g)avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente

cartografice necesare uzului public;

h)avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, inainte de depunerea lor in

instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui

regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;

i)asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;

j)asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii

judiciare in legatura cu imobilul;

k)asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

l)asigura inscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane

interesate;

m)pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a altor institutii

interesate, la cerere, in conditiile art. 71 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

cu modificarile si completarile ulterioare, situatii statistice si de sinteza privind informatii cuprinse in

cadastru si publicitatea imobiliara;

n)indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;


 

o)organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti

de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.

169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

p)furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor

stabilite;

q)asigura standardizarea in domeniul sau de activitate si corelarea cu standardele europene si

internationale;

r)avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

s)realizeaza si intretine sistemul de identificare a parcelelor agricole ca subsistem al Sistemului

Integrat de Administrare si Control, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale.

(2)Agentia Nationala indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Art. 4

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala colaboreaza cu autoritatile administratiei

publice centrale si locale, cu alte institutii publice si cu alte persoane juridice de drept public sau

privat, romane ori straine.

Art. 5

Organele de conducere ale Agentiei Nationale sunt:

a)consiliul de administratie;

b)directorul general, care este presedintele consiliului de administratie.

Art. 6

(1)Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai

domeniului de activitate cu care Agentia Nationala are raporturi de colaborare in realizarea

atributiilor prevazute la art. 3.

(2)Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de

competenta profesionala , prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3)Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(4)Consiliul de administratie se intruneste lunar si/sau ori de cate ori este convocat de catre

presedinte.

(5)Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(6)Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din

numarul membrilor sai, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu cele ale

Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

(7)Consiliul de administratie al Agentiei Nationale are urmatoarele atributii principale:

a)analizeaza si aproba, in corelare cu obiectivele strategiei nationale in domeniul cadastrului si

publicitatii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu si lung pentru care finantarea

este asigurata din sursele proprii ale Agentiei Nationale;

b)analizeaza si hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Nationale cu persoane fizice si

juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun

corespunzatoare domeniului sau de activitate;

c)aproba contractarea de credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;

d)analizeaza si aproba anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele

metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

e)raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

f)aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii;

g)aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de catre Agentia Nationala sau de

unitatile subordonate;

h)stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

(8)Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din

bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului

administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din

salariul de baza al directorului general.

(9)Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de catre ministrul administratiei si

internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe

care o reprezinta respectivul membru.

(10)Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie si a presedintelui

acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

Art. 7


 

Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in

legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei Nationale, in functie de votul

exprimat.

Art. 8

Consiliul de administratie va prezenta Ministerului Administratiei si Internelor, in prima luna a

fiecarui an, un raport asupra activitatii Agentiei Nationale din anul precedent, precum si programul

de activitate al acesteia pe anul in curs.

Art. 9

(1)Directorul general asigura conducerea generala a activitatii curente a Agentiei Nationale, potrivit

regulamentului de organizare si functionare al acesteia si hotararilor consiliului de administratie.

(2)Directorul general este ordonator principal de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan

national si international.

(3)Directorul general numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei Nationale, in conditiile

legii.

(4)Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:

a)aproba structura organizatorica si statul de functii ale Agentiei Nationale, precum si ale unitatilor

subordonate acesteia in conditiile legii;

b)aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si

cheltuieli aprobat potrivit legii;

c)asigura organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei

Nationale;

d)organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative de catre aparatul propriu al

Agentiei Nationale si de unitatile subordonate acesteia; organizeaza si controleaza aplicarea

propriilor ordine si instructiuni de catre persoanele carora le sunt adresate;

e)negociaza si incheie cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv

de munca la nivelul Agentiei Nationale si contractele individuale de munca ale salariatilor din

aparatul central al acesteia, precum si ale conducerilor unitatilor din subordine;

f)organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale;

g)aproba grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;

h)aproba prin ordin structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a

compartimentelor si atributiile pentru unitatile din subordinea Agentiei Nationale, in conditiile legii.

(5)In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ si

individual. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10

(1)Structura organizatorica a Agentiei Nationale este prevazuta in anexa care face parte integranta

din prezenta hotarare.

(2)In cadrul directiilor prevazute in anexa, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii,

birouri, compartimente, precum si colective cu caracter temporar.

(3)Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate se face in

conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate

integral din venituri proprii.

(4)Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si unitatile subordonate este de 3.000.

Anual, in functie de volumul de activitate si de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se vor

negocia salariile si se va stabili numarul de posturi pentru fiecare unitate.

(5)Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor si colectivelor

din cadrul Agentiei Nationale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia,

care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(6)Atributiile si raspunderile specifice functiilor din structura Agentiei Nationale se stabilesc prin

fisele posturilor, aprobate de directorul general.

Art. 11

(1)Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este in

responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

(2)Registratorul este subordonat profesional numai directorului directiei de publicitate imobiliara din

cadrul Agentiei Nationale.

(3)Sanctionarea registratorului pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea sarcinilor

de serviciu se va face numai cu avizul directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul

Agentiei Nationale.

Art. 12

In subordinea Agentiei Nationale functioneaza ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile

de cadastru si publicitate imobiliara si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si

Teledetectie, denumit in continuare Centrul National.

Art. 13

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atributii principale:

a)inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;

b)asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;

c)inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in

legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

d)inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane

interesate;

e)avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale

intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de

Ministerul Justitiei;

f)avizeaza planul urbanistic general;

g)avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

h)autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;

i)organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti

de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de

Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

j)verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si

regulamentelor emise de Agentia Nationala;

k)pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii

statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;

l)furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate

prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

m)avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de

organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.

Art. 14

Centrul National in realizarea obiectului sau de activitate indeplineste urmatoarele atributii

principale:

a)intretinerea si gestionarea retelelor geodezice de referinta;

b)intretinerea planului topografic de baza al Romaniei si a modelului digital al terenului;

c)evidenta cartografica a limitelor administrative;

d)prelucrarea imaginilor fotoaeriene si de teledetectie;

e)realizarea de produse cartografice derivate din datele existente in Fondul National Geodezic;

f)realizarea proiectelor internationale angajate de Agentia Nationala.

Art. 15

Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, cu exceptia Centrului National, nu au atributii in

executarea lucrarilor de specialitate.

Art. 16

(1)Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

asigura integral din venituri proprii.

(2)Veniturile proprii se constituie din:

a)incasari din servicii prestate;

b)tarife stabilite conform actelor normative;

c)inchirieri de spatii si aparatura;

d)donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e)dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f)alte venituri.

(3)Veniturile incasate se vor vira in contul Agentiei Nationale, care va finanta activitatea curenta a

unitatilor subordonate.

(4)Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a Consiliului de administratie al

Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5)Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de

specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare

domeniului sau de activitate.

(6)Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

(7)Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

(8)Excedentele anuale rezultate se reporteaza in anul bugetar urmator.

(9)Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala isi va asuma intreaga

responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare finantat

prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si a celorlalte

acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat asumate

anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de

la Ministerul Justitiei.

(10)Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

Art. 17

(1)Incadrarea in noile structuri a personalului existent se va face dupa optiunea acestuia intre

calitatea avuta anterior reorganizarii si cea de personal contractual in cadrul Agentiei Nationale.

Optiunea se va face inainte de preluarea personalului de catre noile structuri infiintate.

(2)Personalul preluat beneficiaza de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la

negociere in vederea incheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului individual de

munca.

(3)Selectarea si incadrarea personalului preluat in aparatul propriu al Agentiei Nationale se fac in

urma unei testari in functie de competenta profesionala si a optiunilor formulate in scris, in limita

posturilor alocate, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Testul se

va desfasura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.

Art. 18

(1)Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru,

geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru

birourile de carte funciara, in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului

Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte

funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale si

in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al municipiului Bucuresti si a

Centrului National prin hotarare a Guvernului.

(2)Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru,

geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru

birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea

Agentiei Nationale si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al

municipiului Bucuresti.

(3)Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti vor fi utilizate gratuit cel mai tarziu pana la data

de 31 decembrie 2004.

(4)Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de

cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie,

Fotogrammetrie si Cartografie, bunurile materiale si arhiva aflate in folosinta birourilor de carte

funciara, inclusiv cele achizitionate din fondurile provenite din acordul de imprumut incheiat de

Guvernul Romaniei cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, trec in proprietatea

Agentiei Nationale. Bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform

planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale si al ministrului

justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.

(5)Prin ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale se va numi

o comisie formata din specia listi din ambele institutii, pentru elaborarea protocolului-cadru de

preluare a activitatii de publicitate imobiliara.

(6)In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va elabora si se va

semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justitiei si Agentia Nationala pentru preluarea bunurilor

materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, care se va

transmite oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si tribunalelor in circumscriptia carora

functioneaza judecatoriile.

(7)In termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispozitie comuna a conducatorilor

oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al judecatoriilor, se vor constitui comisii de

inventariere si de predare-preluare a bunurilor materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de

carte funciara ale judecatoriilor. In fiecare judet se va infiinta un numar de comisii locale egal cu cel

al numarului de birouri de carte funciara existente.

(8)Termenele de finalizare pentru inventarierea si incheierea proceselor-verbale de predare-

preluare a bunurilor si a arhivei birourilor de carte funciara se vor stabili in planul anexa la

protocolul-cadru.

Art. 19

Arhivele succesorale si arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate in

administrarea birourilor de carte funciara ale judecatoriilor care isi inceteaza activitatea, se vor

preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla.

Art. 20

Lucrarile de publicitate imobiliara in curs de rezolvare la birourile de carte funciara vor fi finalizate

pana la data preluarii activitatii de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conformitate

cu procedura stabilita in prezenta hotarare.

Art. 21

(1)In conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile

ulterioare, unitatile de management al Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare, care

au fost infiintate in cadrul Ministerului Justitiei si al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si

Cartografie, vor asigura in continuare implementarea Acordului de imprumut dintre Romania si

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si

publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie

1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobata prin Legea nr. 132/1998, cu

modificarile ulterioare, pana la amendarea corespunzatoare a acestuia.

(2)Finantarea activitatilor derulate prin intermediul celor doua unitati de management al proiectului

se face din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Justitiei si Agentiei Nationale si reprezinta

contributia partii romane la realizarea proiectului, contravaloarea dobanzilor, comisioanelor de

angajament, ratelor de capital si a altor costuri aferente proiectului.

Art. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a)Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 17

septembrie 2003;

b)dispozitiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 si ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare si

functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei

nr. 2.371/C/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998,

cu modificarile ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul justitiei,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si unitatile subordonate = 3.000.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 718 din data de 9 august 2004

[inapoi]

Business Logo design
 

Pentru detalii sau sugestii legate de acest website, va rugam sa contactati webmasterul

 

Director Web

Imobiliare   Anunturi Imobiliare Imobiliare

© 2005 LucrariCadastru.ro. Toate drepturile rezervate